Umowy w procesie inwestycyjnym

Usługa obejmuje udzielenie wsparcia prawnego na wszystkich etapach związanych z przygotowaniem oraz realizacją umów dotyczących procesu inwestycyjnego. W ramach świadczonej usługi, klient uzyskuje wsparcie prawne w toku przygotowania lub weryfikacji projektów umów oraz przy negocjowaniu treści kontraktów z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.  W ramach udzielanego wsparcia prawnego klient uzyskuje również pomoc w procesie zgłaszania oraz dochodzenia roszczeń przeciwko kontrahentom umownym. 

Inwestorzy mogą znaleźć się w sytuacjach, w których:

 • uczestniczą w procesie inwestycyjnym i chcą zabezpieczyć swoje prawa i obowiązki jako strony stosunku umownego;
 • planują realizację procesu inwestycyjnego i zamierzają zawrzeć umowy, które umożliwią im prawidłowe i zgodne z przepisami prawa wykonanie inwestycji; 
 • chcą uzyskać wsparcie w procesie negocjowania warunków umów;
 • chcą potwierdzić, że warunki kontraktu proponowane przez drugą stronę nie doprowadzą do naruszenia praw klienta lub nie ukształtują jego sytuacji prawnej w sposób niekorzystny dla niego. 

Usługa obejmuje w szczególności: 

 1. przygotowanie, negocjowanie, weryfikację projektów umów zawieranych w ramach procesu inwestycyjnego, w szczególności umów o dzieło, o roboty budowlane, zlecenia, umów o prace projektowe, umów o nadzór autorski, umów o roboty budowlane, umów o zastępstwo inwestycyjne, umów o generalne wykonawstwo inwestycji; 
 2. podejmowanie w imieniu i na rzecz klienta czynności prawnych w ramach wykonywania obowiązków wynikających z zawartych umów;
 3. wsparcie prawne przy zgłaszaniu i dochodzeniu roszczeń względem pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego. 

Dla kogo:

Usługa jest skierowana dla klientów biznesowych –  działających  w sektorze inwestycji budowlanych. Główni odbiorcy biznesowi to: inwestorzy inwestycji budowlanych (inwestycje deweloperskie, centra logistyczne, obiekty drogowe, obiekty przemysłowe, obiekty handlowe, obiekty usługowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, aparthotele, obiekty multifunkcyjne) oraz projektanci, generalni wykonawcy oraz wykonawcy i podwykonawcy robót, geodeci oraz pozostali uczestnicy procesu inwestycyjnego.

W czym pomagamy:

Klient ma możliwość ukształtowania swoich stosunków zobowiązaniowych z kontrahentami w jak najbardziej korzystny dla niego sposób.

Z usługi należy skorzystać:

 • W przypadku woli zawarcia przez klienta umowy w procesie inwestycyjnym, która odpowiednio zabezpieczy jego prawa i ukształtuje zobowiązania, w sposób umożliwiający ich prawidłowe wykonanie; 
 • W przypadku wątpliwości klienta, co do treści umowy zaproponowanej klientowi przez kontrahenta biznesowego, 
 • W przypadku woli uniknięcia niekorzystnego dla klienta ukształtowania jego praw i obowiązków w ramach procesu inwestycyjnego,
 • W przypadku woli dochodzenia roszczeń przeciwko uczestnikowi procesu inwestycyjnego.

Jakie są korzyści:

 • Uzyskanie wiedzy o ewentualnych ryzykach związanych z planowanym zawarciem umowy w procesie inwestycyjnym;
 • Uzyskanie wiedzy o działaniach, które może podjąć aby wykluczyć lub zminimalizować ryzyka związane z planowanym zawarciem umowy w procesie inwestycyjnym,
 • Oszczędność środków pieniężnych, unikając negatywnych konsekwencji niekorzystnych dla klienta postanowień umownych.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

Zawarcie umowy na niekorzystnych dla siebie warunkach, co może skutkować poniesieniem straty.

^