Regulamin newslettera

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER – JGA EDU

§ 1
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy – newsletter@nulljga.com.pl;
 2. Administrator danych osobowych – Usługodawca;
 3. Formularz rejestracyjny – formularz umożliwiający Subskrybentowi zapisanie się na Usługę Newsletter, za pomocą którego Subskrybent będący osobą fizyczną udostępnia Usługodawcy swoje dane osobowe;
 4. Grupa JGA – i) Usługodawca, ii) Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz spółka partnerska z siedzibą w Katowicach (40-062) przy ul. Jana Kilińskiego 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209897, NIP 6342378087, REGON 276749379, iii) JGA IT Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-062) przy ul. Jana Kilińskiego 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000911074, NIP 6342999211, REGON 389451882, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł;
 5. Newsletter – informacja udostępniana Subskrybentowi za pośrednictwem platformy MailChimp, przesyłana niecyklicznie na adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta podczas zawierania umowy o świadczenie Usługi Newsletter, zawierająca w szczególności informacje o tematyce prawnej, podatkowej, księgowej lub nowych technologii, w tym informacje handlowe lub marketingowe dotyczące tematów ważnych dla przedsiębiorców, prawników oraz przyszłych prawników, a także aktualności z życia grupy JGA.
 6. Platforma MailChimp – system do e-mail marketingu i automatyzacji, za pośrednictwem którego jest świadczona Usługa Newsletter;
 7. podmiot trzeci – i) osoba fizyczna, ii) osoba prawna, iii) jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, która nie jest Subskrybentem;
 8. polityka prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych Subskrybentów będących osobami fizycznymi oraz informacje o plikach cookies i narzędziach analitycznych wykorzystywanych przez stronę internetową JGA;
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usługi Newsletter na odległość;
 10. Strona/y – Usługodawca lub Subskrybent;
 11. strona internetowa JGA – strona internetowa https://jga.com.pl/newsletter/, za pośrednictwem której Subskrybent może zawrzeć umowę o świadczenie Usługi Newsletter;
 12. Subskrybent – i) osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ii) osoba prawna, iii) jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, która zawarła umowę o świadczenie Usługi Newsletter;
 13. szkodliwe zjawiska w sieci Internet – i) otrzymywanie przez Subskrybenta niechcianej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną (spam), ii) zarażenie urządzeń, z których korzysta Subskrybent, oprogramowaniem typu malware, a w tym wirusami komputerowymi, iii) zarażenie urządzeń, z których korzysta Subskrybent robakami internetowymi (worm), iiii) zainstalowanie na urządzeniach, z których korzysta Subskrybent oprogramowania typu spyware, iiiii) łamanie zabezpieczeń Subskrybenta (cracking), iiiiii) łowienie haseł Subskrybenta (phishing), iiiiiii) niedozwolone przechwytywanie i analizowanie danych Subskrybenta (sniffing);
 14. umowa o świadczenie Usługi Newsletter – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłączeniem wykorzystywania jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, na podstawie której to umowy Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi Newsletter na rzecz Subskrybenta;
 15. Usługa Newsletter – świadczone niecyklicznie przez Usługodawcę nieodpłatne usługi wysyłania Newslettera Subskrybentom za pośrednictwem platformy MailChimp;
 16. Usługodawca – JGA Doradztwo Podatkowe Wiśniewski, Sablik i Partnerzy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-062) przy ul. Jana Kilińskiego 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000968987, NIP 9542581742, REGON 240581360, o kapitale zakładowym w wysokości 50.700,00 zł (wpłaconym w całości).

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Subskrybenta i Usługodawcy oraz zasady i warunki korzystania z Usługi Newsletter świadczonej przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca podejmuje kroki w celu zapewnienia poprawnego działania Usługi Newsletter, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technologicznej i dokłada należytej staranności celem usunięcia w stosownym terminie nieprawidłowości, które są w odpowiedni sposób zgłaszane przez Subskrybentów, podmioty trzecie lub gdy zostały samoistnie stwierdzone przez Usługodawcę.
 3. Usługa Newsletter jest świadczona drogą elektroniczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Usługa Newsletter jest skierowana do Subskrybentów, którzy są konsumentami, przedsiębiorcami, a także przedsiębiorcami, którym przysługują prawa konsumenta.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają praw konsumentów przysługujących im na podstawie przepisów bezwzględnie wiążących.
 6. Wątpliwości wynikające z niejasnych postanowień niniejszego Regulaminu, nie dające się usunąć w drodze wykładni, tłumaczy się na korzyść konsumenta.
 7. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami bezwzględnie wiążącymi, pierwszeństwo w zastosowaniu mają przepisy bezwzględnie wiążące.

§ 3
Usługa Newsletter

 1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Subskrybenta Usługę Newsletter poprzez wysyłanie Subskrybentowi Newslettera w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej platformy MailChimp, na uprzednio wskazany przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej podczas zawierania umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
 2. Treści przesyłane w ramach Newslettera mają charakter informacyjny lub marketingowy.
 3. Treści Newsletterów nie stanowią opinii prawnych ani porad prawnych Usługodawcy bądź innych podmiotów z grupy JGA. Treści przygotowywane w ramach Newsletterów stanowią jedynie odzwierciedlenie poglądów ich autorów, co nie jest równoznaczne z oficjalnym stanowiskiem Usługodawcy bądź innego podmiotu z grupy JGA.
 4. Treści Newsletterów są związane z zakresem działalności podmiotów z grupy JGA i są przygotowywane przez pracowników, współpracowników, partnerów lub wspólników poszczególnych podmiotów z grupy JGA.
 5. W Newsletterze mogą być zawarte odesłania do materiałów prasowych, artykułów, kont społecznościowych bądź stron internetowych.
 6. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez cały czas obowiązywania umowy świadczenia Usługi Newsletter.
 7. Usługa Newsletter jest świadczona niecyklicznie. Subskrybent nie posiada żadnego uprawnienia umożliwiającego mu wpływ na częstotliwość świadczenia Usługi Newsletter przez Usługodawcę.
 8. Każdy Newsletter składa się z:
  1. informacji o podmiocie z grupy JGA, którego dotyczy treść Newslettera;
  2. informacji o autorze, który sporządził treść Newslettera;
  3. tytułu oraz treści Newslettera;
  4. informacji o możliwości i sposobie rezygnacji z Usługi Newsletter.

§ 4
Zasady korzystania z Usługi Newsletter

 1. Warunkiem skorzystania przez Subskrybenta z Usługi Newsletter jest posiadanie przez Subskrybenta:
  1. dostępu do komputera bądź urządzenia mobilnego, takiego jak smartfon czy tablet;
  2. standardowego systemu operacyjnego na komputerze bądź urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon czy tablet;
  3. dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej (sieci Internet);
  4. adresu poczty elektronicznej (e-mail);
  5. aktualnej wersji przeglądarki internetowej, takiej jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge lub Safari zainstalowanej na komputerze bądź urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon czy tablet.
 2. Usługodawca nie jest w stanie zapewnić Subskrybentowi prawidłowego działania Usługi Newsletter w przypadku niespełnienia warunków, o których stanowi ust. 1 powyżej.
 3. Usługi Newsletter są świadczone Użytkownikowi poprzez przesyłanie Newsletterów na adres poczty elektronicznej Subskrybenta za pośrednictwem platformy MailChimp.
 4. Subskrybent zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej JGA w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, w szczególności w sposób niezakłócający funkcjonowania strony internetowej JGA.
 5. Subskrybent zobowiązuje się do korzystania z wszelkich treści, znaków graficznych, słownych, słowno-graficznych, baz danych, zdjęć, formularzy oraz kodu źródłowego (oprogramowania), a także interfejsu (szaty graficzno-funkcjonalnej) strony internetowej JGA oraz zamieszczonych w Newsletterach, które są chronione prawem autorskim, w taki sposób, aby nie dochodziło do ich kopiowania, powielania, naruszania integralności, udostępniania, reemitowania, pobierania, kompilacji i dekompilacji w całości bądź w części, z wyjątkiem tymczasowego kopiowania koniecznego do wyświetlenia treści.
 6. Usługodawca dołoży należytej staranności celem zapewnienia wysokiego standardu bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestępczości oraz ochrony danych osobowych Subskrybenta.
 7. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z ryzykiem wystąpienia szkodliwych zjawisk w sieci Internet oddziałujących na Subskrybenta.
 8. Subskrybent, akceptując niniejszy Regulamin, oświadcza, że zapoznał się z ust. 6 oraz 7 powyżej i jest świadomy ryzyka, jakie niesie za sobą korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, a tym samym możliwości wystąpienia szkodliwych zjawisk w sieci Internet.
 9. Subskrybent zobowiązuje się w ramach korzystania ze strony internetowej JGA oraz Usługi Newsletter do powstrzymania od szerzenia treści o charakterze bezprawnym.
 10. Usługodawca jest uprawniony do zakończenia bądź wstrzymania się od świadczenia Usługi Newsletter, w szczególności w przypadku stwierdzenia naruszania przez Subskrybenta postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 5
Subskrypcja

 1. Celem zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter, należy:
  1. wejść na stronę internetową https://jga.com.pl/newsletter/ i wypełnić znajdujący się tam formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko oraz należący do Subskrybenta adres poczty elektronicznej;
  2. zaznaczyć odpowiedni checkbox potwierdzający zapoznanie się i zaakceptowanie polityki prywatności strony internetowej JGA oraz niniejszego Regulaminu, a także wyrażającego zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (Newslettera) przez Subskrybenta i innych zgód koniecznych do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter;
  3. kliknięcie pola „Zapisuję się” potwierdzającego zapisanie się do Usługi Newsletter;
 2. Formularz rejestracyjny służący do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter jest dostępny dla Subskrybenta całodobowo w każdym dniu tygodnia, z tym że Usługodawca zastrzega, iż mogą wystąpić na stronie internetowej JGA przerwy spowodowane przyczynami technicznymi bądź serwisowymi.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Subskrybenta w  przycisk „Zapisuję się”, po podaniu danych i zaznaczeniu odpowiednich checkboxów, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 4. Subskrybent zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym służącym do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter poprawnych i prawdziwych danych, takich danych jak imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. W przypadku zmiany danych, o których stanowi zdanie poprzednie Subskrybent zobowiązany jest do dokonania ich aktualizacji.
 5. Usługodawca w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Subskrybenta, o których stanowi § 5 niniejszego Regulaminu, jest uprawniony do podjęcia kontaktu z Subskrybentem za pośrednictwem poczty elektronicznej. W momencie stwierdzenia przez Usługodawcę, że podane przez Subskrybenta dane o których stanowi § 5 niniejszego Regulaminu są nieprawdziwe bądź w przypadku braku odpowiedzi ze strony Subskrybenta w ciągu 7 dni od podjęcia próby kontaktu, Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Newsletter z Subskrybentem w trybie natychmiastowym.

§ 6
Czas trwania Usługi Newsletter

 1. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter jest zawarta na czas nieokreślony.
 2. Strony mają prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Newsletter w każdym czasie bez podania przyczyny. Wypowiedzenie, o którym stanowi zdanie poprzednie ma skutek natychmiastowy i nie jest związane z poniesieniem kosztów po żadnej ze Stron.
 3. Subskrybent, aby mógł skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Newsletter, zobowiązany jest złożyć oświadczenie w tym zakresie w drodze wiadomości mailowej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub pismem wysłanym przesyłką pocztową lub kurierską na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 4. Subskrybent celem złożenia wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Newsletter jest uprawniony do skorzystania z wzoru formularza wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Newsletter, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednakże skorzystanie z wyżej wskazanego formularza nie jest obowiązkowe, aby złożone wypowiedzenie było skuteczne.
 5. Subskrybent, który złożył wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Newsletter jest uprawniony do ponownego zawarcia wyżej wskazanej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Usługodawca, wypowiadając Umowę o świadczenie Usługi Newsletter bądź wstrzymując się od świadczenia Usługi Newsletter, poinformuje w tym zakresie Subskrybenta o podjętej decyzji co do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Newsletter bądź wstrzymania się od świadczenia Usługi Newsletter.

§ 7
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich przez Subskrybenta za dostarczane przez niego treści, w szczególności gdy mają one charakter bezprawny.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Subskrybenta ze strony internetowej JGA oraz Usługi Newsletter w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca oraz inne podmioty z grupy JGA nie ponoszą odpowiedzialności względem Subskrybenta, a także względem osób trzecich za szkody powstałe po jego stronie bądź po stronie osób trzecich spowodowanych podjęciem bądź zaniechaniem jakichkolwiek działań przez Subskrybenta na skutek zapoznania się z treściami Newsletterów. 
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć po stronie Subskrybenta na skutek nieprawidłowego działania Usługi Newsletter na skutek okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych oraz usług telekomunikacyjnych, tym samym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szybkość przesyłu danych oraz wysokości opłat naliczanych Subskrybentowi z tytułu dostępu do sieci Internet podczas korzystania ze strony internetowej JGA oraz Usługi Newsletter.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Subskrybenta za problemy techniczne, nieprawidłowości bądź ograniczenia techniczne mające źródło w stanie technicznym urządzenia lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Subskrybent, które mogą uniemożliwić Subskrybentowi korzystanie z Usługi Newsletter.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Subskrybenta za utratę przez niego danych spowodowanych awarią urządzeń czy systemu operacyjnego urządzeń, z których Subskrybent korzysta, oraz okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.  
 8. Usługodawca nie ponosi względem Subskrybenta odpowiedzialności za świadczenie Usługi Newsletter na niepoprawny czy nieaktualny adres poczty elektronicznej Subskrybenta.

§ 8
Prawa autorskie

 1. Poszczególne treści, znaki graficzne, słowne oraz słowno-graficzne przesyłane w ramach Newsletterów stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej, tym samym jakakolwiek próba kopiowania, powielania, naruszania integralności, udostępniania, reemitowania, pobierania, kompilacji i dekompilacji jest naruszeniem praw podmiotów uprawnionych, w szczególności Usługodawcy bądź innych podmiotów z grupy JGA. 
 2. Poszczególne treści, znaki graficzne, słowne, słowno-graficzne, bazy danych, zdjęcia, formularze znajdujące się na stronie internetowej JGA oraz kod źródłowy (oprogramowanie), a także interfejs (szata graficzno-funkcjonalna) strony internetowej JGA stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej, tym samym jakakolwiek próba kopiowania, powielania, naruszania integralności, udostępniania, reemitowania, pobierania, kompilacji i dekompilacji jest naruszeniem praw podmiotów uprawnionych, w szczególności Usługodawcy bądź innych podmiotów z grupy JGA. 
 3. Naruszenie wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej praw autorskich może się wiązać z poniesieniem odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu na rzecz podmiotów uprawnionych, w szczególności Usługodawcy bądź innych podmiotów z grupy JGA.
 4. Subskrybent jest uprawniony do kopiowania, powielania, udostępniania, reemitowania, pobierania, kompilacji i dekompilacji utworów, o których stanowi ust. 1 i 2 powyżej za uprzednią zgodą wyrażoną przez podmioty uprawnione, w szczególności przez Usługodawcę bądź inny podmiot z grupy JGA.  
 5. Subskrybent jest uprawniony do korzystania ze strony internetowej JGA oraz Newsletterów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz tylko i wyłącznie we własnym zakresie, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej.

§ 9
Reklamacje

 1. Subskrybent jest uprawniony do składania skarg oraz reklamacji dotyczących świadczenia Usługi Newsletter oraz działania strony internetowej JGA.
 2. Usługodawca będzie rozpatrywał skargi i reklamacje, które wpłyną do niego w drodze wiadomości mailowej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub pismem wysłanym przesyłką poleconą lub kurierską na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 3. Skargi i reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę Subskrybenta oraz adres poczty elektronicznej Subskrybenta oraz wskazanie przedmiotu skargi lub reklamacji, jak również stanowisko Subskrybenta w stosunku do przedmiotu skargi lub reklamacji (oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji lub skargi). 
 4. W przypadku, gdy do rozpatrzenia skargi lub reklamacji konieczne jest przedłożenie przez Subskrybenta oryginałów lub kopii dokumentów związanych z ich przedmiotem, Subskrybent zobowiązany jest do załączenia wyżej wskazanych dokumentów do skargi lub reklamacji.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę braku danych bądź dokumentów, o których stanowi ust. 3 i 4 powyżej, Usługodawca może wezwać o uzupełnienie braków formalnych skargi lub reklamacji Subskrybenta w terminie 7 dni kalendarzowych. Usługodawca pozostawia bez rozpoznania skargi lub reklamacje, których braki formalne nie zostały uzupełnione przez Subskrybenta w terminie, o którym stanowi zdanie powyżej.
 6. Usługodawca jest uprawniony w trakcie rozpatrywania skargi lub reklamacji do skontaktowania się z Subskrybentem celem przedłożenia przez Subskrybenta dodatkowych informacji bądź dokumentów, aby wyjaśnić wszystkie istotne okoliczności związane z skargą lub reklamacją.
 7. Usługodawca udziela odpowiedzi na skargę lub reklamację Subskrybenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 8. Subskrybent może żądać rozstrzygnięcia sporu powstałego pomiędzy Stronami na skutek złożenia skargi lub reklamacji:
  1. za pośrednictwem mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne;
  2. za pośrednictwem instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne;
  3. za pośrednictwem Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów, o ile Subskrybent jest konsumentem.
 9. W wypadku powstania sporu pomiędzy Usługodawcą a Subskrybentem będącym konsumentem, na skutek złożenia skargi lub reklamacji, pozasądowemu rozwiązaniu wyżej wskazanego sporu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Korzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia skarg lub reklamacji i dochodzenia roszczeń z tym związanych ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy zarówno Usługodawca jak i Subskrybent wyrażą w tym zakresie zgodę.
 11. Powyższy ust. 8 i 9 mają charakter informacyjny i nie są tożsame z wyrażeniem przez Usługodawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania skarg lub reklamacji, ani nie oznaczają zgody Usługodawcy na zapis na sąd polubowny.

§ 10
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Subskrybenta w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca.
 2. Szczegółowe informacje w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych Subskrybenta, a w tym informacje o administratorze danych osobowych, sposobie kontaktu z administratorem danych osobowych, celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych Subskrybenta, dobrowolności przetwarzania danych osobowych Subskrybenta, przekazywaniu danych osobowych Subskrybenta innym podmiotom, okresie przetwarzania danych osobowych Subskrybenta, uprawnieniach przysługujących Subskrybentowi w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych osobowych, plikach cookies oraz narzędziach analitycznych wykorzystywanych przez stronę internetową JGA oraz informacje o przetwarzaniu danych z związku ze świadczeniem Usługi Newsletteru, zostały zawarte w polityce prywatności znajdującej się na stronie internetowej JGA.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź niewykonalne, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. W miejsce nieważnych albo nieskutecznych postanowień niniejszego Regulaminu zastosowanie będzie mieć zasada, w ramach której nieważne bądź niewykonalne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami oddającymi cel i sens nieważnego bądź niewykonalnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Niniejszy Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej JGA w sposób umożliwiający pozyskiwanie, przechowywanie, wielokrotne odtwarzanie i utrwalanie niniejszego Regulaminu w zwykłym toku czynności przez Subskrybenta.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa, zmian technologicznych lub zmian sposobu i zakresu świadczenia Usługi Newsletter. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Subskrybent zostanie powiadomiony o tym fakcie. Prawidłowe powiadomienia Subskrybenta o zmianie niniejszego Regulaminu oraz niezłożenie przez Subskrybenta wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Newsletter w terminie 14 dni od uzyskania informacji o zamiarze zmiany niniejszego Regulaminu, poczytuje się za zaakceptowanie przez Subskrybenta nowej treści Regulaminu.
 5. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle niniejszego Regulaminu bądź umowy o świadczenie Usługi Newsletter, miejscowo właściwym sądem do rozstrzygnięcia wyżej wskazanych sporów jest sąd siedziby Usługodawcy. 
 

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI NEWSLETTER

Dane indywidualizujące Usługodawcę JGA Doradztwo Podatkowe Wiśniewski, Sablik i Partnerzy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-062) przy ul. Jana Kilińskiego 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000968987, NIP 9542581742, REGON 240581360, o kapitale zakładowym w wysokości 50.700,00 zł (wpłaconym w całości).
Dane indywidualizujące Subskrybenta
Data i miejscowość
Treść wypowiedzenia Niniejszym wypowiadam/y umowę o świadczenie Usługi Newsletter zawartą w dniu ______ pomiędzy _____, a Usługodawcą na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Usługi Newsletter – JGA EDU ze skutkiem natychmiastowym.
Podpis Subskrybenta/podmiotu uprawnionego do reprezentowania Subskrybenta
^