Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej jga.com.pl (zwana w dalszej części polityki prywatności „stroną internetową JGA”) – zwani w dalszej części polityki prywatności „Użytkownikami” bądź każdy/a z osobna „Użytkownikiem”, jest:  

 • JGA Kancelaria Radców Prawnych Galwas, Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz spółka partnerska z siedzibą w Katowicach (40-062) przy ul. Jana Kilińskiego 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209897, NIP 6342378087, REGON 276749379, lub;  
 • JGA Doradztwo Podatkowe Wiśniewski, Sablik i Partnerzy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-062) przy ul. Jana Kilińskiego 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000968987, NIP 9542581742, REGON 240581360, o kapitale zakładowym w wysokości 50.700,00 zł (wpłaconym w całości);

oraz w zakresie podstrony kbr-ksiega.jga.com.pl:

 • Kancelaria Biegłych Rewidentów Księga Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-203) przy Alei Walentego Roździeńskiego 188C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001077704, NIP 9542455322, REGON 278141423, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł (wpłaconym w całości);

– każda z tych spółek zwana w dalszej części polityki prywatności łącznie „Administratorami”, a z osobna odpowiednio „JGA Kancelarią Radców Prawnych” oraz „JGA Doradztwem Podatkowym”, a także „JGA Kancelarią Biegłych Rewidentów”.

2. Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorami za pomocą: 

 • adresu poczty elektronicznej iod@jga.com.pl – w przypadku JGA Kancelarii Radców Prawnych; 
 • adresu poczty elektronicznej podatki@jga.com.pl – w przypadku JGA Doradztwa Podatkowego.
 • adres poczty elektronicznej kbr@jga.com.pl – w przypadku JGA Kancelarii Biegłych Rewidentów.

3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu: 

a) w przypadku JGA Doradztwa Podatkowego: 

 • zawarcia oraz wykonywania umów o świadczenie usług newsletter poprzez stronę internetową JGA na podstawie art. 6 ust 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane w dalszej części polityki prywatności „RODO”;
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na JGA Doradztwie Podatkowym w związku z zawartymi umowami o świadczenie usług newsletter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku z zawartymi umowami o świadczenie usług newsletter, z uwagi na prawnie uzasadniony interes JGA Doradztwa Podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prowadzenia marketingu i promocji usług JGA Doradztwa Podatkowego, z uwagi na prawnie uzasadniony interes JGA Doradztwa Podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • kontaktu z Użytkownikiem, z uwagi na prawnie uzasadniony interes JGA Doradztwa Podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prowadzenia statystyk dot. strony internetowej JGA, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 b) w przypadku JGA Kancelarii Radców Prawnych: 

 • informowania o świadczeniu usług JGA Kancelarii Radców Pranych, z uwagi na prawnie uzasadniony interes JGA Kancelarii Radców Prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • kontaktu z Użytkownikiem, z uwagi na prawnie uzasadniony interes JGA Kancelarii Radców Prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prowadzenia statystyk dot. strony internetowej JGA, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

c) w przypadku JGA Kancelarii Biegłych Rewidentów:

 • prowadzenia marketingu i promocji usług JGA Kancelarii Biegłych Rewidentów, z uwagi na prawnie uzasadniony interes Kancelarii Biegłych Rewidentów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • kontaktu z Użytkownikiem, z uwagi na prawnie uzasadniony interes JGA Kancelarii Biegłych Rewidentów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prowadzenia statystyk dotyczących podstrony internetowej kbr-ksiega.jga.com.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w konkretnych celach, o których stanowi pkt 3 klauzuli informacyjnej jest JGA Kancelaria Radców Prawnych, JGA Doradztwo Podatkowe JGA oraz Kancelaria Biegłych Rewidentów.

W przypadku zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług newsletter, a tym samym dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami czy wypełniania obowiązków prawnych, administratorem danych osobowych Użytkowników w tym zakresie jest JGA Doradztwo Podatkowe.

JGA Kancelaria Radców Prawnych, JGA Doradztwo Podatkowe oraz JGA Kancelaria Biegłych Rewidentów przetwarzają wspólnie dane osobowe Użytkowników w zakresie prowadzenia marketingu i promocji swoich usług.

Natomiast gdy Użytkownik skontaktuje się z pracownikiem, współpracownikiem, partnerem czy wspólnikiem któregoś z Administratorów, administratorem danych osobowych Użytkownika będzie w tej mierze ta spółka, w której pracuje pracownik, współpracownik bądź działa partner czy wspólnik, z którym się Użytkownik skontaktował.

Ponadto dane o Użytkownikach gromadzone przez pliki cookies strony internetowej JGA są przetwarzane wspólnie przez Administratorów, o czym stanowi polityka cookies w dalszej części niniejszej polityki prywatności.

5. Udostepnienie Administratorom przez Użytkowników swoich danych jest dobrowolne, niemniej jednak podanie przez Użytkownika wyżej wskazanych danych jest niezbędne w realizacji celów, które zostały określone w pkt 3 klauzuli informacyjnej.

W stosunku do danych osobowych Użytkowników, które są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorów, w każdym czasie Użytkownik może sprzeciwić się temu rodzajowi przetwarzania danych osobowych stosownie do postanowień RODO, natomiast w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownicy mogą w każdym czasie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym zakresie, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom współpracującym z Administratorem w celu polepszenia jakości obsługi klienta. Podmioty te będą dążyć do ochrony otrzymanych danych zgodnie z polityką prywatności Administratora. Z zastrzeżeniem powyższego, Administrator nie udostępniają osobom trzecim jakichkolwiek danych przekazanych przez Użytkowników, chyba że Administrator zostanie do tego zobowiązani na podstawie zarządzenia organu władzy publicznej takiego jak sąd czy prokuratura, wydanego w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Dane osobowe przekazane przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej JGA albo przesłane bezpośrednio do Administratorów za pośrednictwem poczty elektronicznej nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Administratorzy wskazują, że dane osobowe Użytkowników udostępnione w związku z zawarciem i wykonywaniem umów o świadczenie usług newsletter oraz te gromadzone w ramach plików cookies mogą być udostępniane do państw trzecich, tj. poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), tam zapisywane w oparciu o obowiązujące tam przepisy prawa co do ochrony danych osobowych. Między innymi podczas wykonywania umów o świadczenie usług newsletter dane osobowe Użytkowników mogą być gromadzone i przechowywane przez podmiot prowadzący platformę MailChimp, tj. Intuit Inc., 2700 Coast Avenue Mountain View, CA 94043 United States – przenoszone na serwer Intuit Inc. położony w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Intuit Inc. to podmiot, który dokłada należytej staranności celem spełniania standardów Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie wskazujemy, że współpraca z Intuit Inc. opiera się na podstawie standardowych klauzul umownych stosownie do art. 46 RODO.

7. Dane osobowe Użytkowników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez czas niezbędny pod kątem celów, dla których są zbierane:  

 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych do celu zawarcia i wykonywania umów o świadczenie usług newsletter przez czas obowiązywania zawartej umowy;
 • w przypadku danych osobowych zbieranych do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami do czasu przedawnienia tych roszczeń;
 • w przypadku wypełniania obowiązków prawnych do czasu ich wypełnienia oraz przedawnienia roszczeń z nimi związanych;
 • w przypadku prowadzenia marketingu i promocji usług do czasu złożenia przez Użytkownika sprzeciwu w tym zakresie lub ustania celu biznesowego;
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych do celu kontaktu z Użytkownikiem przez czas niezbędny do realizacji uzasadnionego interesu Administratorów, tj. do czasu rozwiązania kwestii, w których się z Administratorami Użytkownik kontaktuje oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa lub do czasu złożenia przez Użytkownika sprzeciwu w tym zakresie.

9. Użytkownik ma prawo do:  

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych bądź ich sprostowania;
 • złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych;
 • odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 • ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych osobowych.

Realizacja tych praw nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym praw własności intelektualnych lub tajemnic przedsiębiorstwa). Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia Użytkownik będzie mógł skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Administratorów danych osobowych Użytkowników oraz celu ich przetwarzania.

Celem skorzystania z wyżej wskazanych praw Użytkownik może się skontaktować z Administratorami. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

POLITYKA COOKIES 

1. Strona internetowa JGA nie zbiera w automatyczny sposób informacji od Użytkowników, z wyjątkiem informacji zawartych w tzw. plikach cookies. 

2. Pliki cookies to dane informatyczne (w szczególności małe pliki tekstowe) wysyłane do urządzenia końcowego Użytkownika strony internetowej JGA. Pliki cookies są zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej JGA przez Administratorów. Pliki cookies co do zasady składają się z unikalnego numeru, określonego czasu ich przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz danych indywidualizujących domenę, z którą pliki cookies są związane.

 3. Pliki cookies strony internetowej JGA gromadzą i przechowują informacje o Użytkownikach w celach:

a) analizowania i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej JGA, co pozwala na ulepszanie i rozwijanie strony internetowej JGA; 

b) zapewnienia funkcjonalności strony internetowej JGA poprzez umożliwienie zapamiętywania ustawień strony internetowej JGA, które wybrał Użytkownik;

c) zapewnienia niezawodności strony internetowej JGA. 

 4. Na stronie internetowej JGA wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies: 

a) stałe pliki cookies (persistent cookies) – są plikami cookies, które przechowuje się na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w ustawieniach tych plików cookies (parametry tych plików cookies mogą być sprawdzone przez Użytkownika za pomocą przeglądarek internetowych lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

b) sesyjne pliki cookies (session cookies) – są plikami cookies, które przechowuje się na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu upuszczenia strony internetowej JGA, poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki przez Użytkownika;

c) pliki cookies podmiotów trzecich (third party cookies) – są plikami cookies, które pochodzą od dostawców usług współpracujących z Administratorami. Ten rodzaj plików cookies umożliwia między innymi mierzenie i analizowanie ruchu na stronie internetowej JGA, uzyskiwanie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej JGA czy dostosowywanie treści strony internetowej JGA do preferencji Użytkowników. Ustawienia można zmienić w bannerze pojawiającym się na stronie internetowej.  

5. Dokonując innego podziału niż ten przedstawiony powyżej, pliki cookies stosowane na stronie internetowej JGA możemy podzielić na: 

a) niezbędne pliki cookies – niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej JGA, a także pozwalające na korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej JGA; 

b) funkcjonalne pliki cookies – umożliwiające zapisywanie wybranych przez Użytkowników ustawień strony internetowej JGA 

c) analityczne pliki cookies – pozwalające na zbieranie informacji o tym w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej JGA, a tym samym pozwalające na dostosowanie strony internetowej JGA do potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również umożliwiające ulepszanie i usprawnianie działania strony internetowej JGA. 

6. Strona internetowa JGA wykorzystuje następujące pliki cookies: 

 • cookieyes-consent – cookie odpowiedzialny za zapisywanie zgód lub braku akceptacji wybranych ciasteczek, aktywność 1 rok, niezbędny plik cookie;
 • pll_language – cookie odpowiedzialny za zapamiętanie wersji językowej strony internetowej, aktywność 1 rok, niezbędny/funkcjonalny plik cookie;
 • _ga – cookie odpowiedzialny za zapisywanie danych odwiedzających, aktywność 2 lata, działa na podstawie zgody, analityczny plik cookie;
 • _gat_gtag_GTM-5HFQJD4 – cookie odpowiedzialny za podtrzymywanie sesji analityki, aktywność 2 lata, działa na podstawie zgody, analityczny plik cookie;
 • gid – identyfikator przypisany dla usługi (przypisuje dla strony ciasteczka), odświeża się co 24 godz., działa na podstawie zgody, analityczny plik cookie;
 • _gcl_au – cookie odpowiedzialny za sprawdzenie skuteczności reklamowej witryn korzystających z usług Google Tag Manager, aktywność 3 miesiące, analityczny plik cookie;
 • _ga_* – cookie odpowiedzialny za przechowywanie i liczenie wyświetleń strony internetowej JGA, aktywność 1 rok 1 miesiąc i 4 dni, analityczny plik cookie;
 • _hjSessionUser_* – cookie odpowiedzialny za przechowywanie unikalnego identyfikatora Użytkownika, aktywność 1 rok, analityczny plik cookie;
 • _hjSession_* – cookie odpowiedzialny za przechowywanie unikalnego identyfikatora Użytkownika, aktywność 1 godzina, analityczny plik cookie;
 • _pk_id.1.dcf2 – cookie odpowiedzialny za przechowywanie unikalnego identyfikatora Użytkownika, aktywność 1 rok i 1 miesiąc, analityczny plik cookies;
 • _pk_ses.1.dcf2 – cookie odpowiedzialny za krótkotrwałe przechowywanie danych Użytkownika dotyczących wizyty na stronie internetowej JGA, aktywność 1 godzina, analityczny plik cookie.

 7. Administratorzy nie odpowiadają za zasady przetwarzania danych stron internetowych, do których prowadzą linki zamieszczone na stronie internetowej JGA. W tym zakresie Administratorzy wskazują, by zapoznać się z politykami prywatności zawartych na stronach internetowych, na które wszedł Użytkownik po kliknięciu w odwołanie zamieszczone na stronie internetowej JGA. 

8. Szczegółowe informacje na temat stosowania plików cookies Użytkownik może uzyskać w sekcji „Pomoc” w swojej przeglądarce internetowej. Administratorzy wskazują, że instrukcje co do zmiany ustawień plików cookies Użytkownik może znaleźć w przypadku:

a) przeglądarki Microsoft Edge klikając w link https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09;

b) przeglądarki Google Chrome klikając w link https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl; c) przeglądarki Safari klikając w link https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac; d) przeglądarki Mozilla Firefox klikając w link https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences; e) przeglądarki Opera klikając w link https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies;

f) w zakresie Google Analitics klikając w link https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl;

g) urządzeń mobilnych takich jak smartfon czy tablet na stronach internetowych poszczególnych producentów (Google LLC, Apple Inc.).

9. Administratorzy podkreślają, że wyłączenie bądź ograniczenia stosowania poszczególnych plików cookies może wpływać na niektóre funkcjonalności strony internetowej JGA. 

10. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez formularz pojawiający się na stronie internetowej JGA przez Użytkownika oraz nieusuwanie plików cookies z pamięci urządzenia końcowego Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień plików cookies, a także konfigurować ich obsługę, w tym zablokować pliki cookies. Szczegółowe instrukcje co do zmiany ustawień, możliwościach i sposobie obsługi plików cookies zostały wskazane powyżej. Użytkownik może zmienić w każdym czasie ustawienia swojej przeglądarki internetowej co do automatycznej obsługi plików cookies.

11. W przypadku korzystania z strony internetowej JGA przez Użytkownika za pomocą urządzenia przenośnego takiego jak smartfon czy tablet, strona internetowa JGA wykorzystuje pliki cookies w sposób zbliżony jak w przypadku korzystania ze strony internetowej JGA przez Użytkownika za pomocą komputera stacjonarnego.

12. Strona internetowa JGA korzysta z narzędzi Google Analytics; Google Tag Manager, tj. narzędzi podmiotu Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Narzędzia Google Analytics służą tworzeniu statystyk i ich analizie, a następnie optymalizacji stron internetowych. Narzędzia Google Tag Manager służą dodawaniu, modyfikowaniu i zarządzaniu tagami na stronie internetowej. Gromadzone i przechowywane informacje o korzystaniu przez Użytkowników ze strony internetowej JGA mogą być przenoszone na serwer Google LLC zlokalizowany w USA i tam zapisywane. Google LLC to podmiot, który dokłada należytej staranności celem spełnienia standardów Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie wskazujemy, że współpraca z Google LLC opiera się na podstawie standardowych klauzul umownych stosownie do art. 46 RODO (więcej przeczytasz pod linkiem: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl). Użytkownicy, którzy będą zainteresowani pozyskaniem informacji co do przetwarzania informacji w ramach narzędzi Google Analytics i Google Tag Manager mogą zapoznać się z polityką cookies przygotowaną przez Google LLC klikając w link https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl. Każdorazowo Użytkownicy mogą zapoznać się z polityką prywatności stosowaną przez Google LLC klikając w link https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

﷟HYPERLINK “https://jga.com.pl/” 

^