Pomoc prawna w procesach inwestycji drogowych i infrastrukturalnych

Każda inwestycja w obiekt przemysłowy, handlowy, usługowy, multifunkcyjny lub zabudowę   mieszkaniową wielorodzinną ma wpływ na publiczny układ drogowy, z którym będzie skomunikowania. Skala tego wpływu niejednokrotnie powoduje, że konieczne jest przebudowanie istniejącego lub wybudowanie nowego publicznego układu komunikacyjnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, jednak szczegółowe warunki budowy lub przebudowy tych dróg określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.

Nasza usługa dotyczy negocjowania i sporządzania dotyczących budowy lub przebudowy dróg publicznych umów pomiędzy jednostkami publicznymi (zarządcami dróg publicznych) a inwestorem. Zagadnienie to wymaga interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu prawa cywilnego, prawa autorskiego, prawa administracyjnego, ze szczególnym naciskiem na prawo budowlane i tzw. specustawę drogową, i procedury administracyjnej. Każda umowa musi uwzględniać szczególne dla konkretnej sytuacji uwarunkowania. Konieczne jest ustalenie nie tylko przedmiotu umowy (rodzaju i zakresu układu drogowego), ale także rozstrzygnięcie szeregu kwestii, w tym projektowych, proceduralnych (skorzystanie z procedury zgłoszenia, pozwolenia na budowę lub procedury ZRID) i wykonawczych, a także sposobu zabezpieczenia roszczeń, które mogą z niej wynikać. Umowa, poza budową lub przebudową dróg publicznych, często dotyczy także zagadnień powiązanych (infrastrukturalnych).

Kto korzysta z naszych usług?

Usługa jest kierowana do Klientów biznesowych przygotowujących i realizujących inwestycje, których wpływ na publiczny układ komunikacyjny powodować będzie konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych.

Jakie problemy rozwiązujemy?

Umowa dotycząca inwestycji drogowej spowodowanej inwestycją niedrogową w praktyce stanowi konieczny element procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. Zawarcie umowy w sposób zabezpieczający interesy inwestora jest więc kluczowe dla procesu inwestycyjnego

Kiedy warto skorzystać z usługi?

Realizacja inwestycji powodująca konieczność realizacji publicznego układu drogowego oraz infrastruktury towarzyszącej.

Korzyści:

  • w ramach usługi Klient dowie się, jakie istnieją proceduralne możliwości (warianty) realizacji inwestycji drogowej, także jeżeli konieczne okaże się realizowanie inwestycji na nieruchomościach będących własnością osób trzecich,  
  • w ramach usługi zostanie wynegocjowana i sporządzona umowa, która w konkretnych uwarunkowaniach najpełniej ochroni interesy Klienta i umożliwi realizowanie procedury inwestycyjnej (inwestycji niedrogowej) w maksymalnie płynny sposób.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

Brak zawarcia umowy o budowę układu drogowego może uniemożliwić realizację inwestycji Klienta. 

^