Audyty nieruchomości

O czym jest usługa

Due diligence nieruchomości to kompleksowa analiza stanu prawnego nieruchomości, dokonywana najczęściej na etapie nabywania nieruchomości przez Klienta. Usługa obejmuje identyfikację i ocenę ryzyk związanych z nabyciem nieruchomości, weryfikację istnienia wad prawnych nieruchomości oraz zaproponowanie rozwiązań zmierzających do zminimalizowania negatywnych skutków, związanych ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

Inwestorzy mogą znaleźć się w sytuacjach, w których:

 • chcą zorientować się w ryzykach związanych z nabyciem nieruchomości, ustalić związane z nieruchomością prawa, roszczenia lub obciążenia, wykluczyć ryzyko istnienia wad prawnych,
 • planują nabyć nieruchomość na cele realizacji określonego przedsięwzięcia budowlanego i chcą potwierdzić możliwość realizacji na nieruchomości tego przedsięwzięcia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i założeniami inwestora, 
 • chcą potwierdzić, że uzyskane ze strony zbywcy nieruchomości oświadczenia i informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym.

Usługa obejmuje w szczególności analizę stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, a także analizę dokumentów:

 • będących podstawą nabycia nieruchomości przez poprzednika prawnego,
 • będących podstawą powstania i istnienia obciążeń dotyczących nieruchomości oraz stosunków zobowiązaniowych, 
 • stanowiących podstawę ujawnienia danych w ewidencji gruntów i budynków,
 • stanowiących podstawę ujawnienia danych w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości,
 • stanowiących podstawę ustalenia kierunków zagospodarowania nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • w postaci zaświadczeń wydawanych przez organy administracji publicznej dotyczących nieruchomości;
 • dokumentów składających się na akta sprawy administracyjnej lub sądowej dotyczących nieruchomości,
 • decyzji administracyjnych i innych rozstrzygnięć indywidualnych dotyczących nieruchomości, w tym stanowiących podstawę rozpoczęcia lub zakończenia robót budowlanych i dopuszczenia do użytkowania.

Kto jest adresatem

Usługa jest skierowana zarówno do Klientów indywidualnych jak i Klientów biznesowych – działających  w sektorze inwestycji budowlanych. Główni odbiorcy biznesowi to: inwestorzy inwestycji budowlanych (inwestycje deweloperskie, centra logistyczne, obiekty drogowe, obiekty przemysłowe, obiekty handlowe, obiekty usługowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, aparthotele, obiekty multifunkcyjne).

Jakie problemy rozwiązuje

Klient uzyskuje kompleksową informację o stanie prawnym nieruchomości. W efekcie ma możliwość zweryfikowania opłacalności nabycia nieruchomości lub planowanej na niej inwestycji oraz uniknięcie ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości, która nie odpowiada założeniom klienta lub nie spełnia wymogów dla planowanej przez klienta na nieruchomości inwestycji. 

Kiedy trzeba/ można z niej skorzystać*

 • w przypadku woli zbadania stanu prawnego nieruchomości przed jej nabyciem przez klienta,
 • w przypadku wątpliwości co do stanu prawnego nieruchomości, którą klienta zamierza nabyć, 
 • w przypadku woli uniknięcia nabycia nieruchomości obciążonej wadami prawnymi, 
 • w przypadku chęci potwierdzenia możliwości wykorzystania nieruchomości zgodnie z zamierzeniem klienta.

Co Klient zyskuje:

 • wiedzę o ewentualnych wadach i ryzykach związanych z planowaną transakcją nabycia nieruchomości,
 • wiedzę o działaniach, które może podjąć, aby wykluczyć lub zminimalizować ryzyka związane z planowaną transakcją nabycia nieruchomości,
 • oszczędza czas i środki pieniężne, których poniesienie wiążę się z nabyciem nieruchomości, która nie spełnia oczekiwań prawnych ze strony klienta.

Jakie są zagrożenia/ co się stanie, jeżeli Klient z niej nie skorzysta?*

Zaangażuje czas i kapitał w nieruchomość, która nie spełnia oczekiwań prawnych ze strony klienta.

^