Audyty nieruchomości

Due diligence nieruchomości to kompleksowa analiza stanu prawnego nieruchomości, dokonywana najczęściej na etapie nabywania nieruchomości przez klienta. Usługa obejmuje identyfikację i ocenę ryzyk związanych z nabyciem nieruchomości, weryfikację istnienia wad prawnych nieruchomości oraz zaproponowanie rozwiązań zmierzających do zminimalizowania negatywnych skutków, związanych ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. 

Inwestorzy mogą znaleźć się w sytuacjach, w których:

 • chcą zorientować się w ryzykach związanych z nabyciem nieruchomości, ustalić związane z nieruchomością prawa, roszczenia lub obciążenia, wykluczyć ryzyko istnienia wad prawnych; 
 • planują nabyć nieruchomość na cele realizacji określonego przedsięwzięcia budowlanego i chcą potwierdzić możliwość realizacji na nieruchomości tego przedsięwzięcia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i założeniami inwestora; 
 • chcą potwierdzić, że uzyskane ze strony zbywcy nieruchomości oświadczenia i informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym.

Usługa obejmuje w szczególności analizę stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, a także analizę dokumentów: 

 1. będących podstawą nabycia nieruchomości przez poprzednika prawnego,
 2. będących podstawą powstania i istnienia obciążeń dotyczących nieruchomości oraz stosunków zobowiązaniowych, 
 3. stanowiących podstawę ujawnienia danych w ewidencji gruntów i budynków,
 4. stanowiących podstawę ujawnienia danych w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości,
 5. stanowiących podstawę ustalenia kierunków zagospodarowania nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 6. w postaci zaświadczeń wydawanych przez organy administracji publicznej dotyczących nieruchomości;
 7. dokumentów składających się na akta sprawy administracyjnej lub sądowej dotyczących nieruchomości,
 8. decyzji administracyjnych i innych rozstrzygnięć indywidualnych dotyczących nieruchomości, w tym stanowiących podstawę rozpoczęcia lub zakończenia robót budowlanych i dopuszczenia do użytkowania.

Dla kogo:

Usługa jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych jak i klientów biznesowych –  działających  w sektorze inwestycji budowlanych. Główni odbiorcy biznesowi to: inwestorzy inwestycji budowlanych (inwestycje deweloperskie, centra logistyczne, obiekty drogowe, obiekty przemysłowe, obiekty handlowe, obiekty usługowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, aparthotele, obiekty multifunkcyjne).

W czym pomagamy:

Klient uzyskuje kompleksową informację o stanie prawnym nieruchomości. W efekcie ma możliwość zweryfikowania opłacalności nabycia nieruchomości lub planowanej na niej inwestycji oraz uniknięcie ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości, która nie odpowiada założeniom klienta lub nie spełnia wymogów dla planowanej przez klienta na nieruchomości inwestycji.  

Z usługi można skorzystać:

 • W przypadku woli zbadania stanu prawnego nieruchomości przed jej nabyciem przez klienta,
 • W przypadku wątpliwości co do stanu prawnego nieruchomości, którą klienta zamierza nabyć, 
 • W przypadku woli uniknięcia nabycia nieruchomości obciążonej wadami prawnymi, 
 • W przypadku chęci potwierdzenia możliwości wykorzystania nieruchomości zgodnie z zamierzeniem klienta.

Jakie są korzyści:

 • Uzyskanie wiedzy o ewentualnych wadach i ryzykach związanych z planowaną transakcją nabycia nieruchomości,
 • Uzyskanie wiedzy o działaniach, które można podjąć aby wykluczyć lub zminimalizować ryzyka związane z planowaną transakcją nabycia nieruchomości,
 • Oszczędzność czasu i środków pieniężnych, których poniesienie wiążę się z nabyciem nieruchomości, która nie spełnia oczekiwań prawnych ze strony klienta. 

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

Zaangażowanie czasu i kapitału w nieruchomość, która nie spełnia oczekiwań prawnych ze strony klienta.

^