Wypowiedzenie kontraktu menedżerskiego

 

Wątpliwości co do uczciwości i lojalności menedżera uzasadniają wypowiedzenie kontraktu menedżerskiego ze skutkiem natychmiastowym

We wrześniu 2020 roku podmiot leczniczy z branży diagnostyki obrazowej zwrócił się do mnie o przeanalizowanie możliwości natychmiastowego zakończenia współpracy z dyrektorem medycznym. Klient zamierzał jak najszybciej rozwiązać zawarty z dyrektorem kontrakt menedżerski. Według klienta ze względu na pozycję dyrektora w spółce, a przede wszystkim dostęp do kluczowych informacji o jej działalności i wpływ na zatrudniany personel medyczny, kontynuowanie współpracy z dyrektorem w okresie wypowiedzenia nie było w interesie spółki. Klient utracił zaufanie do menedżera i nie zamierzał wypłacać mu odszkodowania. 

Brak zaangażowania menedżera w wyjaśnianie ujawnionych nieprawidłowości 

Z początkiem 2020 roku zarząd klienta podjął decyzję o przeprowadzeniu audytu. W wyniku podjętych czynności ujawniono m.in., że w spółce dochodziło do wypłaty środków pieniężnych z rachunku bankowego spółki na podstawie zaksięgowanych faktur VAT, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Faktury były wystawiane tytułem napraw sprzętu medycznego spółki, które nigdy nie zostały wykonane. Pośredni nadzór nad sprzętem pełnił wieloletni dyrektor medyczny zatrudniony w spółce. Zarząd klienta niezwłocznie po ujawnieniu nieprawidłowości poprosił dyrektora o sprawdzenie rzetelności spornych faktur. Dyrektor medyczny ograniczył się do rozmów z pracownikami spółki, których wiarygodność była wątpliwa, gdyż mogli być bezpośrednio zaangażowani w ujawniony proceder. Menedżer nie zweryfikował uzyskanych od pracowników informacji z dokumentami dotyczącymi serwisowania sprzętu. Co więcej, dyrektor nie odniósł się do kierowanych wobec niego zarzutów byłego zarządcy spółki, który twierdził, że dyrektor medyczny miał pełną wiedzę o ujawnionych nieprawidłowościach. Brak zaangażowania menedżera w wyjaśnienie nieprawidłowości spowodował, że zarząd spółki polecił innym osobom sprawdzenie okoliczności wystawienia faktur. W wyniku tego stwierdzono nierzetelność większej liczby otrzymanych i uregulowanych przez spółkę faktur i podjęto decyzję o zawiadomieniu prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Uzasadnione wątpliwości co do uczciwości i lojalności menedżera, skutkujące utratą zaufania

Po analizie informacji uzyskanych od klienta zarekomendowałem złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu kontraktu menedżerskiego ze skutkiem natychmiastowym na podstawie art. 746 § 1 Kodeksu cywilnego – z ważnych powodów. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. Oceniłem, uwzględniwszy okoliczności sprawy, że utrata zaufania dyrektora mogła stanowić ważny powód wypowiedzenia umowy zlecenia, ponieważ klient obiektywnie mógł mieć wątpliwości co do uczciwości i lojalności menedżera. 

Prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z umowy nie usprawiedliwia biernej postawy menedżera podczas wyjaśniania ujawnionych nieprawidłowości

Dyrektor medyczny skierował do sądu pozew o odszkodowanie, domagając się od klienta kilkunastotysięcznego odszkodowania. W pozwie dyrektor argumentował, że przyczyny utraty zaufania do niego w żadnej mierze nie dotyczą ewentualnych nieprawidłowości w wykonaniu przez niego obowiązków umownych. Dyrektor podnosił, że klient nigdy nie kwestionował prawidłowości wykonanych przez niego usług. W toku postępowania sądowego wykazywałem przed sądem, że bierna postawa dyrektora w trakcie wyjaśniania ujawnionych nieprawidłowości spowodowała utratę zaufania – niezależnie od tego, w jaki sposób dyrektor wykonywał swoje obowiązki określone w umowie. Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego ocenił, że całokształt zachowania dyrektora po ujawnieniu nieprawidłowości (nawet jeśli dyrektor z samym procederem nie był bezpośrednio związany) uzasadniał wątpliwości co do jego lojalności wobec klienta i w konsekwencji utratę zaufania. Według sądu, na co wskazywałem przed sądem, dyrektor nie podjął wszystkich możliwych działań celem dogłębnego wyjaśnienia okoliczności wystawienia budzących wątpliwości faktur, a miał takie możliwości.

Brak obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz menedżera 

Sąd oddalił powództwo skierowane przeciwko klientowi, którego reprezentowałem przed sądem. Wyrok sądu jest prawomocny. Skuteczna analiza sprawy klienta nie tylko ochroniła go przed kilkunastotysięcznym roszczeniem o odszkodowanie, ale przede wszystkim pozwoliła na natychmiastowe odsunięcie dyrektora od wykonywania obowiązków w spółce i nieeskalowanie sporu. Klient oceniał, że zatrudnianie wieloletniego dyrektora spółki w okresie wypowiedzenia z całą pewnością przełożyłoby się na współpracę z pozostałym personelem medycznym, który pozostawał pod silnym wpływem dyrektora. Dzięki odważnej decyzji klienta żaden z członków kilkudziesięcioosobowego personelu medycznego spółki nie zrezygnował ze współpracy z klientem pomimo odsunięcia dyrektora od wykonywania obowiązków w spółce. 

 

 

^