Wsparcie prawne procesu planowania przestrzennego

Usługa interdyscyplinarna, często wymagająca współpracy z projektantami i urbanistami inwestorów. Obejmuje ocenę uwarunkowań planistycznych nieruchomości, na której Klient planuje inwestycję. Usługa, zależnie od potrzeb inwestora, dotyczy perspektywy ogólnej lub szczegółowej. Może polegać na ocenie dopuszczalnego przeznaczenia nieruchomości, która ma zostać skomercjalizowana. Może też polegać na rozwiązaniu konkretnego problemu, z jakim inwestor mierzy się w toku inwestycji (przykładowo, może to być ocena zgodności z planem miejscowym konkretnego parametru przyjętego w projekcie, który w ocenie organu wydającego pozwolenie na budowę nie jest zgodny z tym aktem). W każdej z tych sytuacji usługa polega na opracowaniu analizy prawnej możliwości realizacji zamiarów inwestora w aktualnej sytuacji planistycznej i przygotowanie strategii działania, w ścisłej współpracy z projektantami i urbanistami.

Inwestorzy mogą znaleźć się w sytuacjach, w których:

 • dla terenu inwestycji nie został uchwalony plan miejscowy, a inwestor nie może lub nie chce jej zrealizować na podstawie decyzji ustalającej warunki zagospodarowania terenu, 
 • dla terenu inwestycji obowiązuje plan miejscowy, natomiast uzasadniona jest interpretacja jego treści, pozwalająca na ocenę czy zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z postanowieniami tego aktu prawa miejscowego, 
 • dla terenu inwestycji obowiązuje plan miejscowy, który uniemożliwia realizację inwestycji, wobec czego Klient dąży do jego zmiany, 
 • dla terenu inwestycji jeszcze nie obowiązuje plan miejscowy, ale teren jest objęty procedurą sporządzania planu miejscowego i Klient ma możliwość składania uwag do planu,
 • w aktualnych uwarunkowaniach planistycznych realizacja inwestycji jest możliwa, jednak została wszczęta procedura planistyczna zmierzająca do zmiany postanowień studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub zmiany obowiązującego planu miejscowego i w przyszłości realizacja inwestycji może być zagrożona, 
 • dla terenu inwestycji obowiązuje plan miejscowy, który jest obarczony wadami prawnymi.

Co oferujemy?

Usługa obejmuje analizę aktów planowania przestrzennego: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na tej podstawie można przeprowadzić ocenę zgodności tych aktów z obowiązującymi przepisami prawa (czy nie są obarczone wadami prawnymi) oraz ocenę możliwości zrealizowania na ich podstawie planowanej przez Klienta inwestycji.

Jeżeli zamierzona przez Klienta inwestycja nie jest możliwa w ocenianych uwarunkowaniach planistycznych lub też akty planistyczne obarczone są wadami prawnymi, opracowywana jest strategia działania. Często wymaga współpracy z pozostałymi osobami współpracującymi z inwestorem przy tej inwestycji, tj. projektantami i urbanistami.

Usługa obejmuje analizę aktów planowania przestrzennego: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na tej podstawie można przeprowadzić ocenę zgodności tych aktów z obowiązującymi przepisami prawa (czy nie są obarczone wadami prawnymi) oraz ocenę możliwości zrealizowania na ich podstawie planowanej przez Klienta inwestycji.

Działania podejmowane w ramach tej usługi to między innymi:

 • postulowanie i wdrażanie zmian w obowiązujących aktach planistycznych, 
 • formułowanie wniosków i uwag w ramach toczącej się procedury planistycznej, 
 • złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Kto korzysta z naszych usług?

Usługa jest kierowana do klientów biznesowych działających w sektorze inwestycji budowlanych na etapie koncepcji i planowania procesu inwestycyjnego pod kątem prawnym.

Główni odbiorcy to: inwestorzy inwestycji budowlanych (centra logistyczne, obiekty drogowe, obiekty przemysłowe, obiekty handlowe, obiekty usługowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, aparthotele, obiekty multifunkcyjne) oraz przedsiębiorcy wpierający inwestorów (branża projektowa – urbaniści, architekci, projektanci, planiści).

Jakie problemy rozwiązujemy?

Klient konfrontuje koncepcję inwestycyjną z aktualnymi uwarunkowaniami planistycznymi. W efekcie zyskuje wiedzę o możliwości jej realizacji lub o konieczności zmiany / dostosowania koncepcji inwestycyjnej, a w przypadku niezgodności koncepcji inwestycyjnej z aktualnymi uwarunkowaniami planistycznymi o ścieżkach i możliwościach doprowadzenia do zmiany tych uwarunkowań.

Kiedy warto skorzystać z usługi?

 • wątpliwości co do dopuszczalności realizacji zamierzonej inwestycji w świetle obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wątpliwości co do treści i zgodności z prawem obowiązujących aktów planistycznych, 
 • wszczęta procedura planistyczna, której możliwym skutkiem będzie uniemożliwienie realizacji zamierzonej inwestycj

Dlaczego warto skorzystać z tej usługi?

 • wiedzę o obowiązujących uwarunkowaniach planistycznych co pozwala zaprojektować inwestycję z nimi zgodną, dostosować do nich istniejącą koncepcją lub podjąć decyzję o dążeniu do zmiany tych uwarunkowań, 
 • wiedzę o zgodności z prawem obowiązującego aktu planistycznego (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), a w przypadku jego wadliwości – o podstawach, szansach i ryzykach złożenia skargi do sądu administracyjnego na ten akt.

Dzięki tej usłudze możliwe jest określenie czy nie dojdzie do zaangażowania czasu i kapitału w niewykonalną inwestycję lub spotkania się z odmową wydania pozwolenia na budowę inwestycji z powodu jej sprzeczności z obowiązującym planem miejscowym. 

^