Sprawy sądowe, mediacje oraz inne formy ADR

Prowadzenie sporów sądowych oraz stosowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) odnoszących się do różnych sposobów rozwiązywania sporów bez procesu sądowego – to istotna część prowadzonej przez nasz zespół działalności. 

Nasze doświadczenie w postępowaniach sądowych, mediacyjnych oraz innych formach prowadzenia sporów obejmuje wszystkie dziedziny prawa, w których JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe świadczy obsługę prawną, podatkową i kadrowo-księgową.

Co robimy?

Dokonujemy szczegółowej i indywidualnej analizy sprawy Klienta oraz opracowujemy strategię procesową. We współpracy z Klientem dokonujemy także analizy potencjalnych korzyści i ryzyk procesowych, proponując wybór najkorzystniejszego dla Klienta sposobu prowadzenia sporu lub wdrożenia ścieżki alternatywnej metody rozwiązani sporu bez procesu sądowego. Nasze działania nakierowane są na przygotowanie możliwie optymalnej pod kątem czasu i efektu strategii postępowania w zakresie istniejącego lub mogącego powstać w przyszłości sporu. 

Przygotowujemy pisma procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami arbitrażowymi, przed Sądem Najwyższym i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami arbitrażowymi oraz przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zapewniamy Klientom wsparcie doświadczonego pełnomocnika w toku całej sprawy, począwszy od jej zainicjowania do prawomocnego rozstrzygnięcia, także w przypadkach, w których obowiązujące przepisy dopuszczają prowadzenie postępowań o charakterze nadzwyczajnym.

Kto korzysta z naszych usług?

Usługa kierowana jest zarówno dla Klientów biznesowych, jak i indywidualnych, którzy są stroną istniejącego lub mogącego powstać w przyszłości sporu: administracyjnego, z zakresu dochodzenia wierzytelności, z zakresu prawa energetycznego, gospodarczego, na tle inwestycyjnym, korporacyjnego, dotyczącego nieruchomości, z zakresu nieuczciwej konkurencji, z zakresu prawa pracy, podatkowego lub na tle transakcyjnym.

Co Klient zyskuje?

  • wiedzę o ewentualnych szansach i zagrożeniach związanych z danym sporem,
  • wiedzę o działaniach, które może podjąć, aby wykluczyć lub zminimalizować ryzyka związane z danym sporem i zwiększyć szanse zapobiegnięcia dalszym sporom.

Jak wygląda współpraca?

Każdą sprawę prowadzi wyznaczony zespół prawników, którego skład dostosowany jest do złożoności zagadnień i z uwzględnieniem aspektu specjalizacji.

^