Kompleksowa obsługa prawna przedsięwzięć deweloperskich

Obsługa prawna przedsięwzięć deweloperskich to kompleksowa obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność deweloperską. Wsparcie prawne obejmuje wszystkie aspekty prowadzonej przez te podmioty działalności na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, a także pomoc w zakresie toczących się z udziałem tych podmiotów postępowań sądowych i administracyjnych.

 

Usługa obejmuje wsparcie zarówno w zakresie przygotowania przedsięwzięcia deweloperskiego, jak i w trakcie jego realizacji, w tym doradztwo prawne dotyczące wszelkiego rodzaju umów zawieranych z wykonawcami inwestycji, jak i nabywcami lokali lub domów jednorodzinnych.

 

Klienci mogą znaleźć się w sytuacjach, w których:

 • posiadają lub zamierzają nabyć nieruchomość, na której chcą zrealizować przedsięwzięcie deweloperskie;
 • chcą uzyskać informację, czy planowane przez nich przedsięwzięcie jest objęte zakresem zastosowania ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym;
 • chcą uzyskać bieżące wsparcie w procesie planowania i realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego;

 

Usługa obejmuje szereg czynności, w tym:

 1. identyfikację i ocenę ryzyk związanych z planowanym przedsięwzięciem deweloperskim;
 2. przygotowanie, negocjowanie, weryfikację i opiniowanie projektów umów, w tym zawieranych z wykonawcami robót budowlanych, a także przygotowanie, negocjowanie, weryfikację projektów umów deweloperskich, przedwstępnych, rezerwacyjnych oraz umów przenoszących własność lokalu lub domu jednorodzinnego na nabywcę, a także innych dokumentów – z uwzględnieniem wymogów wynikających z tak zwanej ustawy deweloperskiej oraz dążąc do minimalizacji ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć deweloperskich;
 3. pomoc w dopełnieniu formalności i wykonywaniu obowiązków związanych z przedsięwzięciem deweloperskim, w tym z wpisem odpowiednich praw i roszczeń w księgach wieczystych oraz prowadzeniem mieszkaniowych rachunków powierniczych;
 4. prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych z udziałem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na rynku usług deweloperskich;
 5. sporządzanie opinii prawnych w zakresie przedsięwzięć deweloperskich i regulacji ustawy deweloperskiej, w tym dotyczących konieczności zastosowania rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym;
 6. sporządzanie prospektu informacyjnego i jego analizę w kontekście spełnienia wymogów wynikających z ustawy deweloperskiej;
 7. przygotowanie pism dotyczących roszczeń zgłaszanych przez nabywców lokali zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego;
 8. zgłaszanie i dochodzenie roszczeń wobec uczestników procesu deweloperskiego.

Dla kogo:

Usługa jest skierowana Klientów prowadzących bądź zamierzających rozpocząć działalność na rynku usług deweloperskich

W czym pomagamy:

Klient uzyskuje kompleksowe wsparcie na etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym w zakresie analizy i sporządzenia dokumentów, które są niezbędne dla rozpoczęcia realizacji inwestycji oraz uzyskania jej finansowania, jak i wymaganych w toku jej realizacji – związanych zarówno z realizowanymi robotami budowlanymi jak i kontaktami z nabywcami lokali. 

Ponadto, Klient uzyskuje kompleksowe wsparcie w postępowaniach toczących się przed sądami bądź organami administracji publicznej w związku z realizowanym przedsięwzięciem deweloperskim.

Z usługi należy skorzystać:

 • w przypadku woli rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego i uzyskania wsparcia dotyczącego prawnych i podatkowych aspektów tego przedsięwzięcia, związanych z nim ryzyk i obowiązków;
 • w przypadku woli uzyskania wsparcia prawnego w toku realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, 
 • w przypadku woli skorzystania z pomocy przy sporządzeniu dokumentów, w tym m.in. umowy deweloperskiej, rezerwacyjnej, przedwstępnej, przenoszącej własność lokalu lub domu jednorodzinnego na nabywcę oraz prospektu informacyjnego;
 • w przypadku woli uzyskania wsparcia w zakresie procedur administracyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego, jak również procedur związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku powierniczego;
 • w przypadku woli uzyskania wsparcia w ramach postępowań sądowych toczących się z udziałem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na rynku usług deweloperskich.
 • w przypadku woli uzyskania wsparcia w ramach zgłaszania lub dochodzenia roszczeń przeciwko uczestnikom przedsięwzięcia deweloperskiego.

Jakie są korzyści:

 • Uzyskanie wiedzy o ryzykach związanych z planowanym przedsięwzięciem deweloperskim i o zakresie obowiązków, jakie związane są z rozpoczęciem i prowadzeniem przedsięwzięcia deweloperskiego; 
 • Uzyskanie wiedzy o działaniach, które można podjąć aby wykluczyć lub zminimalizować ryzyka związane z planowanym przedsięwzięciem deweloperskich,
 • Uzyskanie wsparciapozwalającego na zastosowanie najbardziej optymalnych rozwiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów wynikających z ustawy deweloperskiej;
 • Uzyskanie pomocy w sporządzeniu dokumentów związanych z przedsięwzięciem deweloperskim;
 • Oszczędność czasu, jako że prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych powierzone zostanie profesjonalnemu podmiotowi.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

Ryzyko prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego z naruszeniem wymogów wynikających z tak zwanej ustawy deweloperskiej.

^