Kompleksowa obsługa prawna przedsięwzięć deweloperskich

Due diligence nieruchomości to kompleksowa analiza stanu prawnego nieruchomości, dokonywana najczęściej na etapie nabywania nieruchomości przez Klienta. Usługa obejmuje identyfikację i ocenę ryzyk związanych z nabyciem nieruchomości, weryfikację istnienia wad prawnych nieruchomości oraz zaproponowanie rozwiązań zmierzających do zminimalizowania negatywnych skutków, związanych ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

Inwestorzy mogą znaleźć się w sytuacjach, w których:

 • posiadają lub zamierzają nabyć nieruchomość, na której chcą zrealizować przedsięwzięcie deweloperskie,
 • chcą uzyskać informację, czy planowane przez nich przedsięwzięcie jest objęte zakresem zastosowania ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym,
 • chcą uzyskać bieżące wsparcie w procesie planowania i realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

Usługa obejmuje szereg czynności, w tym:

 • identyfikację i ocenę ryzyk związanych z planowanym przedsięwzięciem deweloperskim;
 • przygotowanie, negocjowanie, weryfikację i opiniowanie projektów umów, w tym zawieranych z wykonawcami robót budowlanych, a także przygotowanie, negocjowanie, weryfikację projektów umów deweloperskich, przedwstępnych, rezerwacyjnych oraz umów przenoszących własność lokalu lub domu jednorodzinnego na nabywcę, a także innych dokumentów – z uwzględnieniem wymogów wynikających z tak zwanej ustawy deweloperskiej oraz dążąc do minimalizacji ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć deweloperskich;
 • pomoc w dopełnieniu formalności i wykonywaniu obowiązków związanych z przedsięwzięciem deweloperskim, w tym z wpisem odpowiednich praw i roszczeń w księgach wieczystych oraz prowadzeniem mieszkaniowych rachunków powierniczych,
 • prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych z udziałem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na rynku usług deweloperskich;
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie przedsięwzięć deweloperskich i regulacji ustawy deweloperskiej, w tym dotyczących konieczności zastosowania rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym;
 • sporządzanie prospektu informacyjnego i jego analizę w kontekście spełnienia wymogów wynikających z ustawy deweloperskiej;
 • przygotowanie pism dotyczących roszczeń zgłaszanych przez nabywców lokali zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego;
 • zgłaszanie i dochodzenie roszczeń wobec uczestników procesu deweloperskiego.

Kto korzysta z naszych usług?

Usługa jest skierowana Klientów prowadzących bądź zamierzających rozpocząć działalność na rynku usług deweloperskich.

Jakie problemy rozwiązujemy?

Klient uzyskuje kompleksowe wsparcie na etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym w zakresie analizy i sporządzenia dokumentów, które są niezbędne dla rozpoczęcia realizacji inwestycji oraz uzyskania jej finansowania, jak i wymaganych w toku jej realizacji – związanych zarówno z realizowanymi robotami budowlanymi jak i kontaktami z nabywcami lokali.

Ponadto, Klient uzyskuje kompleksowe wsparcie w postępowaniach toczących się przed sądami bądź organami administracji publicznej w związku z realizowanym przedsięwzięciem deweloperskim.

Kiedy warto skorzystać z usługi?

 • w przypadku woli rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego i uzyskania wsparcia dotyczącego prawnych i podatkowych aspektów tego przedsięwzięcia, związanych z nim ryzyk i obowiązków,
 • w przypadku woli uzyskania wsparcia prawnego w toku realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, 
 • w przypadku woli skorzystania z pomocy przy sporządzeniu dokumentów, w tym m.in. umowy deweloperskiej, rezerwacyjnej, przedwstępnej, przenoszącej własność lokalu lub domu jednorodzinnego na nabywcę oraz prospektu informacyjnego,
 • w przypadku woli uzyskania wsparcia w zakresie procedur administracyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego, jak również procedur związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku powierniczego,
 • w przypadku woli uzyskania wsparcia w ramach postępowań sądowych toczących się z udziałem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na rynku usług deweloperskich,
 • w przypadku woli uzyskania wsparcia w ramach zgłaszania lub dochodzenia roszczeń przeciwko uczestnikom przedsięwzięcia deweloperskiego.

Co Klient zyskuje?

 • wiedzę o ryzykach związanych z planowanym przedsięwzięciem deweloperskim i o zakresie obowiązków, jakie związane są z rozpoczęciem i prowadzeniem przedsięwzięcia deweloperskiego, 
 • wiedzę o działaniach, które może podjąć, aby wykluczyć lub zminimalizować ryzyka związane z planowanym przedsięwzięciem deweloperskich,
 • wsparcie pozwalające mu na zastosowanie najbardziej optymalnych rozwiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów wynikających z ustawy deweloperskiej,
 • pomoc w sporządzeniu dokumentów związanych z przedsięwzięciem deweloperskim,
 • oszczędność czasu, jako że prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych powierzone zostanie profesjonalnemu podmiotowi.

Ograniczenie ryzyka

Ograniczamy ryzyko prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego z naruszeniem wymogów wynikających z tak zwanej ustawy deweloperskiej.

^