Doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska

Zapewniamy wsparcie prawne w zakresie:

  • uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń emisyjnych, pozwoleń wodnoprawnych i innych decyzji środowiskowych,
  • przeprowadzania audytów środowiskowych przy współpracy z inspektorami środowiskowymi,
  • postępowań o wydanie odpowiednich pozwoleń, zezwoleń i decyzji środowiskowych,
  • sprawozdawczości środowiskowej,
  • rejestracji w odpowiednich rejestrach i ewidencjach, a także dochowania wymogów środowiskowych z tytułu korzystania ze środowiska,
  • gospodarki wodnej.

W ramach usługi zapewniamy wsparcie i reprezentację w postępowaniach środowiskowych, w tym administracyjnych, cywilnych i karnych.

Kto korzysta z naszych usług?

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców. W ramach usługi zapewniamy również wsparcie osobom fizycznym lub organizacjom społecznym w zakresie konsultacji prawnych, analiz i sporządzania opinii prawnych oraz reprezentacji w postępowaniach administracyjnych.

Korzyści z doradztwa w zakresie prawa ochrony środowiska

W ramach usługi zapewniamy wsparcie w uzyskaniu niezbędnych decyzji, zezwoleń i pozwoleń mających na celu umożliwienie np. eksploatacji instalacji. 

Wykonany audyt środowiskowy pozwoli natomiast uniknąć odpowiedzialności kadry zarządzającej za niezgodne z przepisami korzystanie ze środowiska. Klient zyskuje korzyść w postaci dostosowania wszelkich procesów produkcyjnych do standardów środowiskowych, co niewątpliwie wpływa obecnie na odbiór i postrzeganie przedsiębiorców przez ich kontrahentów. 

Usługa pomaga dostosować działalność przedsiębiorstwa do obowiązujących i planowanych regulacji prawnych.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

Z usługi należy skorzystać przede wszystkim przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w zakresie, w jakim przedsiębiorca będzie korzystał ze środowiska – np. eksploatował instalację przemysłową. 

Szeroko rozumiane prawo ochrony środowiska wymaga podjęcia uprzednich działań przez podmiot, w tym uzyskania odpowiedni zezwoleń, pozwoleń, opinii i wpisów do odpowiednich rejestrów, zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą w danym sektorze. Dlatego już na etapie planowania inwestycji przedsiębiorca powinien zasięgnąć odpowiedniej opinii na temat regulacji prawnych, których musi dochować na dalszych etapie. 

Co zyskuje Klient?

Dzięki odpowiedniemu wsparciu w zakresie ochrony środowiska, klient zyskuje możliwość stałej kontroli ryzyka związanego z prowadzoną działalność gospodarczą. Stałe monitorowanie ciągle zmieniających się przepisów prawa pozwoli mu na podjęcie działań w odpowiednim czasie, co z kolei nie będzie skutkowało np. przestojem w procesie produkcyjnym. 

Możliwość uzyskania stosownych certyfikatów potwierdzających np. niskoemisyjność procesów produkcyjnych lub uzyskania zewnętrznych dofinansowań na rozwój i modernizację dotychczasowej infrastruktury (np. linii produkcyjnych).

Kiedy warto skorzystać z usługi?

W przypadku naruszenia przepisów środowiskowych istnieje ryzyko wstrzymania prac przedsiębiorstwa do czasu spełnienia konkretnych w danych przypadku wymagań prawnych oraz nałożenia wysokich kar administracyjnych (pieniężnych). 

Są to niewątpliwie najpoważniejsze konsekwencje, które mogą w dalszej perspektywie doprowadzić do  utraty kontrahentów, utraty płynności finansowej oraz odpowiedzialności osób zarządzających przedsiębiorstwem. 

Eksploatacja instalacji generujących emisję pyłów, gazów lub innych zanieczyszczeń do środowiska zagrożona jest również odpowiedzialnością karną.

^