Doradztwo w zakresie prawa energetycznego

W ramach usług związanych z prawem energetycznym zapewniamy różnego rodzaju podmiotom wparcie prawne m.in.:

  • w procesach inwestycyjnych polegających na budowie farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych lub innych instalacji służących do pozyskiwania energii np. z biomasy lub biogazów;
  • w zakresie opracowania umów energetycznych (umów sprzedaży, dystrybucyjnych, kompleksowych, kontraktów PPA, GUD, GUD-K), regulaminów i pozostałych wymaganych wzorów dokumentów;
  • w procesie zmiany sprzedawcy, w tym postępowaniach o zapłatę kar umownych za wypowiedzenie umów zawartych na czas oznaczony; 
  • w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw energetycznych, w tym w zakresie rozliczeń, sprawozdań, koncesji i innych;
  • w sporach prowadzonych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, sądami oraz organami administracji;
  • w zakresie importu lub eksportu paliw ciekłych, w tym szczególności rejestracji podmiotów we właściwych rejestrach oraz w przygotowywaniu wymaganych sprawozdań i raportów.

Jakie podmioty korzystają z naszego doradztwa w zakresie prawa energetycznego?

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców, w szczególności prowadzących przedsiębiorstwa energetyczne, oraz Klientów indywidualnych. Ponadto usługa dedykowana jest dla podmiotów pośredniczących w zawieraniu umów sprzedaży lub umów kompleksowych (agentów).

Na czym polega doradztwo w zakresie prawa energetycznego

Usługa pozwala na weryfikację zgodności działalności przedsiębiorstwa energetycznego z prawem oraz identyfikację ryzyka związanego z wystąpieniem niezgodności. Pomaga również dostosować działalność przedsiębiorstwa do obowiązujących i planowanych regulacji prawnych.

W zakresie działalności agentów pośredniczących w zawieraniu umów sprzedaży lub kompleksowych wspieramy ich analizie dotychczasowych umów, przede wszystkim pod kątem różnego rodzaju kar umownych i dodatkowych opłat na wypadek zmiany sprzedawcy lub wypowiedzenia umowy

Kiedy warto skorzystać z usługi tego rodzaju?

Z usługi można skorzystać na każdym etapie – w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji oraz bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw energetycznych lub prowadzonej działalności agencyjnej. Podmiot planujący inwestycje w zakresie instalacji OZE powinien skorzystać z usługi przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego. Pozwoli to uniknąć wszelkiego rodzaju błędów i realnie ocenić cały proces inwestycyjny pod kątem prawnym.

Korzyści z doradztwa w zakresie prawa energetycznego

Fundamentalną korzyścią płynącą ze świadczonych usług jest możliwość stałej kontroli ryzyka prawnego, w szczególności w obszarze specyficznych i licznych regulacji prawa energetycznego. Stałe monitorowanie ciągle zmieniających się przepisów prawa pozwoli Klientowi na podjęcie działań w odpowiednim czasie i dostosowanie prowadzonej działalności do wymagań rynku i regulacji prawnych.

Kiedy warto skorzystać z usługi?

W przypadku naruszenia obowiązków prawnych ciążących na podmiotach z  branży energetycznej istnieje przede wszystkim ryzyko utraty niezbędnych koncesji oraz nałożenia wysokich kar pieniężnych przez organy nadzorujące rynek energetyczny. 

Z punktu widzenia Klientów indywidualnych szczególną uwagę należy zwrócić na zawierane przez nich umowy na dostawę energii lub gazu. W wielu umowach zastrzegane są wysokie kary umowne lub opłaty za ich przedterminowe wypowiedzenie. Obecna sytuacja na rynku zmusza wiele osób do poszukiwania oszczędności, z czym nierozerwalnie związana jest zmiana np. sprzedawcy gazu. Niejednokrotnie nieświadomy Klient, wypowiadając umowę zawartą na czas oznaczony, naraża się na konieczność zapłaty wysokich kar umownych, których może uniknąć, korzystając z dedykowanego wsparcia prawnego.

^