Adrian Dzwonek

Radca prawny, Partner, Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz w sprawach z zakresu osobistej odpowiedzialności menedżerów. Doradza przedsiębiorcom i menedżerom w zakresie strategii restrukturyzacyjnych w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności. Działa w imieniu podmiotów gospodarczych w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, reprezentując zarówno wierzycieli, jak i dłużników. 

W czasie wolnym pływa, jeździ na rowerze oraz gra w specyficzną odmianę piłki nożnej zwaną jorkyball.  Bardziej statyczne zainteresowania to wędkarstwo i akwarystyka. 

Doświadczenie

  • We wrześniu 2022 roku uzyskał tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.
  • Pełnił lub pełni nadal funkcję syndyka, zarządcy, nadzorcy sądowego i nadzorcy układu w blisko stu postępowaniach. 
  • Reprezentował m.in. spółkę notowaną na parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w toku postępowania sanacyjnego dłużnika, który był podmiotem prowadzącym 13 pracowni diagnostyki obrazowej zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego.
  • Brał udział w postępowaniu restrukturyzacyjnym szpitala, w toku którego wierzyciel udzielił nowego finansowania przy jednoczesnej konwersji długu na kapitał zakładowy dłużnika. 
  • Jako nadzorca sądowy przeprowadził spółkę z branży kolejowej przez postępowanie układowe, w którym uczestniczyło ponad 100 wierzycieli z sumą wierzytelności ponad 37 mln zł. Postępowanie zakończyło się prawomocnie przyjętym układem przy ponad 99% poparciu wierzycieli. 
  • Reprezentuje wierzycieli lub dłużników w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, jak również w sprawach osobistej odpowiedzialności menedżerów.
  • Ma doświadczenie jako interim manager, głównie w celu kontrolowanego zakończenia działalności podmiotu i wykreślenia ze stosownego rejestru. 
  • W 2021 roku otrzymał nagrodę specjalną w konkursie Rising Star 2021, organizowanym przez Wolters Kluwer. 
  • Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
^