Zwolnienia grupowe

Przygotowanie procesu zwolnień grupowych, zarówno w zakresie przygotowania stosownej dokumentacji (regulaminy), jak i doradztwo w określeniu kryteriów doboru pracowników do zwolnienia. 

Dla kogo:

Usługa adresowana jest do Klientów biznesowych zatrudniających ponad 20 pracowników, którzy planują redukcję zatrudnienia. Chodzi zarówno o niewielką redukcję zatrudnienia, kiedy mają miejsce tzw. Indywidualne zwolnienia grupowe, jak i o redukcję zatrudnienia przekraczające następujące poziomy:

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

W czym pomagamy:

Celem skutecznego przeprowadzenia zwolnień grupowych kluczowym jest właściwe określenie kryteriów doboru pracowników do zwolnienia. Prawidłowe sformułowanie zarówno regulaminu, jak i samych wypowiedzeń umów o pracę (ewentualnie porozumień) gwarantuje bezpieczne zakończenie procesu zwolnień grupowych.

W każdym przypadku gdy podmiot gospodarczy/przedsiębiorca zatrudniający ponad 20 pracowników zamierza dokonać redukcji zatrudnienia z przyczyn niezależnych od pracowników, winien uwzględnić przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W szczególności niezbędne procedury, określenie kryteriów doboru pracowników do zwolnienia, konieczność wypłaty odpraw. 

Jakie są korzyści:

  • Oszczędność środków – brak potrzeby prowadzenia długotrwałych i kosztownych procesów sądowych,  
  • Minimalizacja ryzyka – właściwe określenie kryteriów doboru i przekazanie ich we właściwy sposób pracownikom minimalizuje ryzyko procesów sądowych, zasądzenia odszkodowań.  

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

  • Procesy o uznanie wypowiedzeń za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o odprawy – w przypadku niewłaściwego określenia kryteriów doboru pracownicy będą bardziej skłonni do składania odwołań i pozwów przeciwko pracodawcy;
  • Przedłużenie się procesu redukcji zatrudnienia;
  • Wzrost kosztów obsługi (w tym prawnej) procesu zwolnień grupowych –  w przypadku wadliwego przygotowania procesu zwolnień grupowych może dojść do ich wydłużenia i przedłużenia momentu finalnej redukcji zatrudnienia. To zaś generuje dodatkowe koszty, zarówno pracownicze, jak i prawne. 
^