Zamówienia publiczne, konkursy ofert

Wspieramy klientów we wszelkich postępowaniach związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz zamówień w trybie konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności leczniczej. Usługa obejmuje zarówno doradztwo związane z organizacją zamówień i konkursów ofert, jak również wsparcie prawne dla oferentów na wszystkich etapach postępowania.

Dla kogo:

Podmioty lecznicze, dostawcy podmiotów leczniczych – oferenci.

W czym pomagamy:

Usługa pozwala na zgodne z przepisami udzielenie albo pozyskanie zamówienia publicznego lub zamówienia w trybie konkursu ofert.

Z usługi najlepiej skorzystać na etapie organizowania dokumentacji związanej z zamówieniem zarówno po stronie zamawiającego, jak również oferenta. Niemniej bardzo często doradzamy w zakresie zdarzeń, które miały miejsce już po ogłoszeniu postępowania, a nawet rozstrzygnięcia. W szczególności pomagamy zamawiającym formułować odpowiedzi na zapytania oferentów i odpowiadać na zastrzeżenia co do postępowania, a z drugiej strony wspieramy oferentów w zaskarżaniu rozstrzygnięć zamawiających.

Jakie są korzyści:

– uniknięcie błędów w organizacji postępowań dotyczących udzielenia zamówienia, 

– uniknięcie konieczności unieważnienia postępowania przez zamawiającego, 

– uniknięcie błędów na etapie składania ofert, 

– prawidłowe zaskarżenie rozstrzygnięć zamawiających.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

– sankcje za naruszenie procedur dotyczących udzielania zamówień, 

– wydłużenie procesu udzielania zamówień, 

– ryzyko poniesienia sankcji finansowych, 

– ryzyko odpowiedzialności karnej.

^