Zamówienia publiczne, konkursy ofert – w prawie ochrony zdrowia

O czym jest usługa

Wspieramy Klientów we wszelkich postępowaniach związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz zamówień w trybie konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności leczniczej. Usługa obejmuje zarówno doradztwo związane z organizacją zamówień i konkursów ofert, jak i wsparcie prawne dla oferentów na wszystkich etapach postępowania.

Kto jest adresatem

Podmioty lecznicze, dostawcy podmiotów leczniczych – oferenci.

Jakie problemy rozwiązuje 

Usługa pozwala na zgodne z przepisami udzielenie albo pozyskanie zamówienia publicznego lub zamówienia w trybie konkursu ofert.

Kiedy trzeba/można z niej skorzystać*

Z usługi najlepiej skorzystać na etapie organizowania dokumentacji związanej z zamówieniem zarówno po stronie zamawiającego, jak i oferenta. Niemniej bardzo często doradzamy w zakresie zdarzeń, które miały miejsce już po ogłoszeniu postępowania, a nawet rozstrzygnięcia. W szczególności pomagamy zamawiającym formułować odpowiedzi na zapytania oferentów i odpowiadać na zastrzeżenia co do postępowania, a z drugiej strony wspieramy oferentów w zaskarżaniu rozstrzygnięć zamawiających.

Co Klient zyskuje:

  • uniknięcie błędów w organizacji postępowań dotyczących udzielenia zamówienia, 
  • uniknięcie konieczności unieważnienia postępowania przez zamawiającego, 
  • uniknięcie błędów na etapie składania ofert, 
  • prawidłowe zaskarżenie rozstrzygnięć zamawiających.

Jakie są zagrożenia / co się stanie, jeżeli Klient z niej nie skorzysta?*

  • sankcje za naruszenie procedur dotyczących udzielania zamówień, 
  • wydłużenie procesu udzielania zamówień, 
  • ryzyko poniesienia sankcji finansowych, 
  • ryzyko odpowiedzialności karnej. 
^