Sprawy o błędy medyczne

Pomagamy klientom w sporach związanych z organizacją i procesem leczenia pacjentów. Występujemy z roszczeniami odszkodowawczymi lub bronimy przed koniecznością ich ponoszenia. Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi, jak również przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, a także na etapie postępowania przed ubezpieczycielem czy Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Dla kogo:

Pacjenci i ich osoby najbliższe. Prywatne i publiczne podmioty lecznicze. Pracownicy ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci itd.).

W czym pomagamy:

Pomagamy uzyskać rekompensatę, w szczególności za błędne leczenie i naruszenie praw pacjenta. Usługa chroni przed roszczeniami skierowanymi do podmiotów leczniczych lub pracowników służby zdrowia.

Z usługi należy skorzystać, kiedy podmiot leczniczy uchyla się od odpowiedzialności za leczenie pacjenta lub kiedy osoba uprawniona występuje z roszczeniem przeciwko podmiotowi leczniczemu lub personelowi medycznemu.

Jakie są korzyści:

– uzyskanie rekompensaty za skutki błędnego leczenia, 

– wybór najlepszej drogi dochodzenia roszczeń, 

– doświadczenie w sprawach o błędach medycznych po stronie podmiotów leczniczych, jak również po stronie pacjentów, 

– opracowanie najkorzystniejszej linii obrony przed roszczeniami, 

– reprezentacja na etapie postępowania przedsądowego, sądowego oraz przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania zdarzeniach medycznych i innymi instytucjami zajmującymi się wyjaśnianiem spraw medycznych. 

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

– nieuzyskanie rekompensaty za skutki błędnego leczenia, 

– konieczność pokrycia roszczeń,  

– ryzyko poniesienia odpowiedzialności dyscyplinarnej, 

– ryzyko  zwiększenia kosztów ubezpieczenia OC.

^