Sprawy o błędy medyczne

O czym jest usługa

Pomagamy Klientom w sporach związanych z organizacją i procesem leczenia pacjentów. Występujemy z roszczeniami odszkodowawczymi lub bronimy przed koniecznością ich ponoszenia. Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi, jak również przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, a także na etapie postępowania przed ubezpieczycielem czy Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Kto jest adresatem   

Pacjenci i ich osoby najbliższe. Prywatne i publiczne podmioty lecznicze. Pracownicy ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci itd.).

Jakie problemy rozwiązuje   

Pomaga uzyskać rekompensatę, w szczególności za błędne leczenie i naruszenie praw pacjenta. Chroni przed roszczeniami skierowanymi do podmiotów leczniczych lub pracowników służby zdrowia.

Kiedy trzeba/można z niej skorzystać*

Kiedy podmiot leczniczy uchyla się od odpowiedzialności za leczenie pacjenta, kiedy osoba uprawniona występuje z roszczeniem przeciwko podmiotowi leczniczemu lub personelowi medycznemu.

Co Klient zyskuje:

  • uzyskanie rekompensaty za skutki błędnego leczenia, 
  • wybór najlepszej drogi dochodzenia roszczeń, 
  • doświadczenie w sprawach o błędach medycznych po stronie podmiotów leczniczych, jak również po stronie pacjentów, 
  • opracowanie najkorzystniejszej linii obrony przed roszczeniami, 
  • reprezentacja na etapie postępowania przedsądowego, sądowego oraz przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania zdarzeniach medycznych i innymi instytucjami zajmującymi się wyjaśnianiem spraw medycznych.

Jakie są zagrożenia / co się stanie, jeżeli Klient z niej nie skorzysta?* 

  • nieuzyskanie rekompensaty za skutki błędnego leczenia, 
  • konieczność pokrycia roszczeń,  
  • ryzyko poniesienia odpowiedzialności dyscyplinarnej, 
  • ryzyko  zwiększenia kosztów ubezpieczenia OC.

 

^