Postępowania NFZ

Wspieramy klientów z branży ochrony zdrowia we wszelkich postępowaniach prowadzonych przez NFZ, w szczególności postępowaniach w sprawach o zawarcie umowy o świadczenie usług zdrowotnych – kontraktu z NFZ, o zapłatę za nadwykonania, postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez NFZ, kwestionowaniu kar umownych naliczonych przez NFZ, postępowaniach w sprawie cesji kontraktu NFZ na inny podmiot.

Dla kogo:

Usługa jest przeznaczona dla wszystkich podmiotów leczniczych, które udzielają lub zamierzają udzielać świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W czym pomagamy:

Usługa umożliwia podmiotom leczniczym wykonywanie praw i obowiązków wynikających z udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z obowiązującymi regulacjami (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia Prezesa NFZ).

Z usługi należy skorzystać w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych lub zamiaru nawiązania relacji z NFZ, albo w razie konieczności skorzystania ze środków odwoławczych lub drogi sądowej w celu ochrony swoich uzasadnionych interesów.

Jakie są korzyści:

– uniknięcie błędów w interpretacji dokumentów, w szczególności ofert NFZ, 

– uniknięcie błędów w korzystaniu z przysługujących środków odwoławczych, 

– prawidłowe zaskarżenie rozstrzygnięć NFZ, 

– analizę ryzyka związanego ze sporem z NFZ, 

– prowadzenie postępowań, w tym postępowań sądowych przez doświadczony zespół.  

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

– nieuzyskanie kontraktu z NFZ, np. ze względu na odrzucenie oferty, 

– utrata kontraktu z NFZ np. w sytuacji wypowiedzenia kontraktu, 

– ryzyko poniesienia wysokich sankcji finansowych, 

– ryzyko wykluczenia z postępowań o zawarcie umowy o świadczenie usług.

^