Obsługa spółek publicznych

O czym jest usługa

Świadczymy kompleksową obsługę spółek publicznych, których akcje są notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie bądź na Rynku NewConnect, jak również ich akcjonariuszy.

Wspieramy spółki publiczne i ich akcjonariuszy w realizacji obowiązków informacyjnych wynikających m.in. z Rozporządzenia MAR oraz Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zapewniamy również kompleksową obsługę prawną w procesie wprowadzania akcji do obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w tym na rynek „New Connect”, zarówno w ramach pierwszych emisji (IPO), jak i kolejnych. Świadczona przez nas obsługa prawna w tym zakresie obejmuje w szczególności czynności: przygotowujące spółkę do uzyskania statusu spółki publicznej, dotyczące sfery organizacyjnej lub struktury właścicielskiej, jak również opracowanie (pod względem prawnym) niezbędnej dokumentacji, w tym prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Współpracujemy także z domami maklerskimi, co pozwala nam na kompleksowe świadczenie usług.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w procesach prywatnych emisji papierów wartościowych, w szczególności akcji oraz obligacji. Doradzamy w wyborze zarówno trybu emisji, jak i rodzaju papieru wartościowego, którego emisja pozwoli na osiągnięcie założonych przez Klienta celów.

Bieżąca obsługa w tym obszarze obejmuje również przygotowywanie i analizę raportów bieżących i raportów okresowych, opracowywanie obowiązkowej dokumentacji wewnętrznej wynikającej z Rozporządzenia MAR, identyfikację informacji poufnych, raportowanie transakcji osób zarządzających i osób blisko z nimi związanych, rejestrację zdarzeń w KDPW, komunikację z KDPW, KNF i domami maklerskimi.

Kto jest adresatem

Usługa kierowana jest do spółek publicznych, których akcje są notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie bądź na Rynku NewConnect oraz do akcjonariuszy tych spółek.

Kiedy trzeba/ można z niej skorzystać*

W przypadku posiadania statusu spółki publicznej, woli uzyskania statusu spółki publicznej bądź posiadania akcji takich spółek.

Co Klient zyskuje

Posiadanie przez spółkę statusu spółki publicznej powoduje, że ciążące na spółce obowiązki sięgają o wiele dalej niż obowiązki ciążące na spółkach niepublicznych. Nieprzestrzeganie obowiązków ustawowych może skutkować daleko idącymi konsekwencjami dla spółki i członków jej organów. Meandry regulacji prawnych w obszarze prawa rynku kapitałowego powodują, że przestrzeganie wszystkich obowiązków ciążących na spółce, członkach jej organów oraz akcjonariuszach wymaga istotnego nakładu pracy.

W ramach obsługi prawnej zapewniamy:

  • stałe wsparcie, pomagając Klientowi w realizacji jego bieżących obowiązków,
  • przygotowanie na nadchodzące zmiany prawne, do których powinien dostosować prowadzony przez siebie biznes.

Jakie są zagrożenia/ co się stanie, jeżeli Klient z niej nie skorzysta?*

  • zawieszenie obrotu akcjami,
  • wykluczenie akcji spółki z GPW,
  • wysokie kary finansowe za niespełnianie obowiązków prawnych, nakładane na spółkę, członków organów bądź akcjonariuszy,
  • zakaz pełnienia funkcji w organach spółek
^