Kompleksowa obsługa klubów sportowych

Wspieramy klientów z branży  sportowej w bieżącym funkcjonowaniu. Obsługujemy nie tylko spółki prawa handlowego, doradzamy również na rzecz stowarzyszeń i fundacji. W ramach tej usługi standardowo współpracujemy z osobami zarządzającymi klubami sportowymi w sprawach bieżących, w szczególności w zakresie spraw prowadzonych przez piony sportowe, marketing, sprzedaż, czy działy ticketingu. Bieżące doradztwo na rzecz klubów sportowych obejmuje również szereg spraw związanych z dostosowywaniem działalności klubów sportowych do regulacji określonego związku sportowego.

Dla kogo:

Usługa jest przeznaczona dla klubów sportowych niezależnie od formy prowadzonej działalności.

W czym pomagamy:

Usługa umożliwia zarządzanie klubem sportowym w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego i prawa związkowego. Usługa pomaga dostosować kluby sportowe do planowanych regulacji prawnych. 

Każdy moment jest dobry na skorzystanie z kompleksowej obsługi prawnej. Z usług prawnych najlepiej korzystać przed podjęciem decyzji, które mają swoje określone konsekwencje prawne. Bardzo często doradzamy w zakresie zdarzeń, które już miały miejsce – doradztwo na rzecz sportu cechuje się dużą dynamiką. Udzielamy wsparcia prawnego w ramach stałej obsługi prawnej lub indywidualnych zleceń. W ramach kompleksowej obsługi prawnej najczęściej doradzamy organom klubów sportowych obsługując posiedzenia Zarządu i Rad Nadzorczych, przygotowujemy i weryfikujemy dokumenty wewnętrzne, w tym wewnątrzklubowe regulaminy premiowania, bierzemy udział w sprawach związanych z zawieraniem kontraktów o profesjonalne uprawianie sportu, zmianą przynależności klubowej, rozwiązywaniem kontraktów, w tym z winy zawodników, a także prowadzimy wewnątrzklubowe postępowania dyscyplinarne, przygotowujemy i weryfikujemy umowy sponsoringowe, pomagamy w kwestiach dotyczących dotacji.

Jakie są korzyści:

Fundamentalną korzyścią z usługi bieżącego wsparcia prawnego jest możliwość stałej kontroli ryzyka prawnego, w szczególności w obszarze specyficznych regulacji prawa sportowego. Aktywne analizowanie wystąpienia potencjalnych skutków prawnych i planowanie przyszłych decyzji z uwzględnieniem asysty prawnej umożliwia zarządzanie klubem sportowym zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w tym regulacjami prawa związkowego.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

Zasadniczym zagrożeniem jest nieświadomość, która uniemożliwia analizę ryzyka prawnego, a w konsekwencji zarządzanie tym ryzykiem w odpowiedzialny sposób. Wielość specyficznych regulacji w sektorze sportowym powoduje, że brak bieżących konsultacji prawnych może spowodować istotne konsekwencje dla klubu sportowego. Brak regularnych konsultacji prawnych może narazić klub sportowych na poniesienie daleko idących konsekwencji dyscyplinarnych, jak również finansowych. Asysta prawna jest ważnym elementem zapewniania stabilności w klubie, w tym stabilności kontraktowej.

^