Doradztwo w zakresie prawa transportowego

W ramach kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców z zakresu prawa transportowego zapewniamy wsparcie w procesach:

 • organizacji transportu towarów w ramach przewozu drogowego, kolejowego, morskiego lub lotniczego;
 • przygotowania dokumentacji transportowej; 
 • przygotowania umów przewozowych, spedycyjnych oraz pozostałych wzorców umownych
 • dostosowywania prowadzonej działalności transportowej do zmieniających się regulacji prawnych w Polsce i Unii Europejskiej;
 • dochodzenia roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za przewóz oraz odszkodowań za powstałe szkody podczas przewozu;
 • dochodzenia roszczeń od pozostałych podmiotów biorących udział w procesie przewozu, w tym podwykonawców, spedytorów, nadawców, odbiorców i podmiotów odpowiedzialnych za czynności załadunkowe lub rozładunkowe;
 • dochodzenia roszczeń od podmiotów ubezpieczeniowych;
 • reklamacyjnych w związku z opóźnieniem, uszkodzeniem lub zaginięciem towaru;
 • organizacji przewozów ADR;
 • organizacji przewozów objętych SENT;
 • łączenia, podziału i przekształceń firm z branży transportowej; 
 • uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i licencji transportowych;
 • administracyjnych związanych z nałożeniem różnego rodzaju kar, ograniczeń lub innych;
 • dostosowania przedsiębiorstw transportowych do regulacji z zakresu ochrony środowiska;
 • audytów przedsiębiorstw transportowych.

W ramach świadczonych usług reprezentujemy Klientów w postępowaniach przedsądowych, sądowych, przed organami administracji oraz przed innego rodzaju organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

Do kogo skierowana jest usługa?

Usługa kierowana jest do przedsiębiorców produkcyjnych, którzy w ramach prowadzonej działalności odpowiedzialni są za organizację przewozu towaru do klienta,

 • importujących lub eksportujących towary,
 • świadczących usługi przewozowe w zakresie przewozu drogowego, kolejowego, morskiego lub lotniczego,
 • świadczących kompleksowe usługi spedycyjne,
 • świadczących usługi pośrednictwa w przewozie,
 • prowadzących magazyny, punkty przeładunkowe, bocznice kolejowe, usługi załadunku lub rozładunku towarów, agencje celne, porty morskie i lotnicze,
 • zamierzających rozpocząć działalność transportową lub spedycyjną,
 • zamierzających zmienić formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej.

W czym może pomóc doradztwo w zakresie prawa transportowego?

Oferowane usługi pozwolą uniknąć coraz częściej występujących problemów z uzyskaniem: 

 • zapłaty za świadczone usługi przewozowe i spedycyjne;
 • odszkodowań za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przewozu, w tym brak podstawienia środka transportowego pod załadunek, zaginięcie, uszkodzenie lub opóźnienie w dostawie towaru.

Dodatkowo w ramach wsparcia prawnego zapewniamy m.in. 

 • zabezpieczenie interesów nadawcy, odbiorcy i przewoźnika w związku z zawieraną umową przewozu; 
 • zastrzeżenie w umowach skutecznych kar umownych i klauzul, w tym klauzul specjalnego interesu w dostawie oraz deklaracji wartości towaru, co pozwala na dochodzenie pełnego odszkodowania za uszkodzony, zaginiony lub opóźniony transport towarów od przewoźnika;
 • pomoc w prawidłowym przeprowadzeniu procesów reklamacyjnych, co pozwala na uniknięcie błędów formalnych, które uniemożliwiają późniejsze dochodzenie roszczeń m.in. zapłaty wynagrodzenia lub odszkodowania;
 • pomoc w dochowaniu warunków realizacji przewozu ADR lub SENT;
 • niezakłócone przejście procesu połączenia, podziału lub przekształcenia, w tym przeniesienie posiadanych pozwoleń i licencji;
 • analizę i wybór odpowiedniego ubezpieczenia CARGO, OCP lub OCS, które zagwarantuje ochronę w przypadkach najczęściej występujących zdarzeń szkodowych.

Z usługi warto skorzystać: 

 • przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy przewozu;
 • niezwłocznie w przypadku braku zapłaty należności w ustalonym terminie zapłaty;
 • niezwłocznie w przypadku ujawnienia zaginięcia, uszkodzenia lub opóźnienia w dostawie towaru;
 • niezwłocznie w przypadku zgłoszenia roszczeń przez stronę umowy lub podmiot trzeci;
 • niezwłocznie w przypadku nałożenia lub wszczęcia jakiegokolwiek postępowania administracyjnego lub kontrolnego wobec przedsiębiorcy;

Słowo „niezwłocznie” jest tutaj kluczowe, z uwagi na krótkie terminy dokonywania zgłoszeń reklamacyjnych w prawie transportowym (najczęściej wynoszące od 7 do 21 dni), gdzie uchybienie tym terminom pozbawia możliwości dochodzenia dalszych roszczeń.

Co Klient zyskuje?

Dzięki wsparciu doświadczonych praktyków Klient zyskuje przede wszystkim pewność, że wszelkie terminy, wymogi formalne i zgłoszenia zostaną prawidłowo oraz terminowo złożone. Na etapie dochodzenia roszczeń zapewniamy szczegółową analizę i ocenę ryzyka związanego z danym procesem – co pozwala na podjęcie świadomej decyzji w danym przypadku. Dodatkowym atutem świadczonych usług jest nasza współpraca z organizacjami i prawnikami na rynku europejskim i azjatyckim, co sprawia, że nasze usługi są świadczone w sposób kompleksowy.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

Skorzystanie z naszych usług pozwoli m.in. uniknąć komplikacji z ustaleniem podmiotu odpowiedzialnego za szkodę w towarze powstałą podczas przewozu. 

Dla przykładu: częstym problem, w zwłaszcza w korelacji międzynarodowych umów sprzedaży i umów przewozu, jest korzystanie z usług różnych przewoźników na poszczególnych etap przewozu (przewoźników kolejowych, morskich i drogowych). Takie rozwiązanie jest niekorzystne z punktu widzenia odbiorcy lub sprzedawcy towaru, ponieważ każdy z tych przewozów regulowany jest odmiennymi przepisami prawa, często mającymi charakter bardzo sformalizowany. W przypadku uszkodzenia towaru należy niezwłocznie wszcząć odpowiednią procedurę reklamacyjną i dokonać zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela. W takim przypadku należy dokonać zgłoszenia do co najmniej trzech podmiotów (dwóch przewoźników i ubezpieczyciela). Brak zgłoszenia reklamacji lub zgłoszenie jej do niewłaściwego podmiotu może uniemożliwić późniejszej uzyskanie odszkodowania lub konieczność prowadzenia długotrwałego sporu według prawa i przez sąd mający siedzibę poza granicami Polski. 

Dzięki prawidłowo skonstruowanej umowie sprzedaży lub umowy przewozu możemy uniknąć ww. problemów i wybrać rozwiązania zapewniające np. rozpoznanie sprawy według prawa polskiego i przez polski sąd.

^