Doradztwo w zakresie cła

W ramach świadczonych usług oferujemy m.in.:
-bieżące doradztwo w zakresie prawidłowego stosowania przepisów celnych i regulacji związanych z pozataryfowymi ograniczeniami obrotu towarami z zagranicą,
-taryfikację towarów zgodnie z klasyfikacją kodów CN oraz analizę istniejących kodów CN u Klienta,
-występowanie w imieniu podmiotu z wnioskiem do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie o wydanie decyzji w zakresie Wiążącej Informacji Taryfowej,
– analizę kodów CN towarów Klienta pod kątem ograniczeń pozataryfowych wynikających z przepisów dotyczących: podwójnego zastosowania, prekursorów narkotyków, odpadów, embarga gospodarczego oraz ochrony warstwy ozonowej,
– kompleksowe przeglądy celno-podatkowe,
bieżące informacje w zakresie kontyngentów taryfowych i stosowanych stawek zawieszonych dla towarów spoza UE,
– wsparcie w procesie uzyskiwania i wdrażania specjalnych procedur celnych i procedur uproszczonych,
– sporządzenie pisemnych opinii dotyczących wszelkich zagadnień z obszaru cła i kontroli eksportu,
– analizy poprawności stosowanych przez podmiot metod obliczania wartości celnej towarów dla potrzeb naliczanego cła,
– pomoc i wsparcie w zakresie wystawiania dowodów potwierdzających preferencyjne i niepreferencyjne pochodzenie towarów oraz występowanie z wnioskiem do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie o wydanie decyzji w zakresie Wiążącej Informacji o Pochodzeniu Towaru (WIP),
– całościowe wsparcie podmiotu w procesie uzyskiwania statusu AEO (certyfikat upoważnionego podmiotu),
– kompleksowe wsparcie w zakresie uzyskania numeru EORI na platformie cyfrowej usług celno-skarbowych PUESC,
– kompleksowe wsparcie w zakresie uzyskania pozwolenia na prowadzenie składu celnego i miejsca uznanego,
– reprezentowanie Klientów w bieżących kontrolach celno-skarbowych oraz sporach prawnych z organami podatkowymi,
– szkolenia dla pracowników firm.

Dla kogo:

Podmioty gospodarcze uczestniczące i zamierzające uczestniczyć w obrocie towarami między UE, a kontrahentami z krajów z poza UE (krajami trzecimi).

W czym pomagamy:

Ograniczeniu ryzyka i nieprawidłowości w działalności gospodarczej podmiotów związanych z importem oraz eksportem towarów. Prawidłowość w zakresie sporządzanych dokumentów związanych z obrotem gospodarczym towarami z kontrahentami z poza UE. Poprawności sporządzanych deklaracji o pochodzeniu preferencyjnym i niepreferencyjnym towarów. Pomoc w ustaleniu czy dany towar stanowiący przedmiot importu lub eksportu nie podlega ograniczenią pozataryfowym m. innymi w zakresie sankcji, podwójnego zastosowania.

Z usługi można korzystać na początku i w trakcie działalności gospodarczej związanej z obrotem gospodarczym towarami z kontrahentami z poza UE.

Jakie są korzyści:

– szybkość i sprawność w identyfikowaniu wymogów prawnych, wysokości należności publicznoprawnych jakie muszą być spełnione dla towarów przy imporcie oraz eksporcie, co pozwala firmie na trafne i zasadne ekonomicznie podjęcie decyzji biznesowej,
– ograniczenie do minimum problemów z odprawami celnymi w urzędzie celno-skarbowym, co pozwoli na sprawne zwolnienie towarów po odprawie celnej,
– przewidywalność w zakresie zmian przepisów celnych UE oraz krajowych związanych z obrotem towarowym w imporcie oraz eksporcie,
– uniknięcie popełnienia wykroczenia lub przestępstawa karnoskarbowego związanego.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

– występuje ryzyko w zakresie nieprawidłowości związanej z taryfikacją towarów do kodu CN, co za tym idzie zastosowanie błednej stawki cła, VAT oraz akcyzy przy imporcie towarów,
– przy braku przestrzegania przez podmiot gospodarczy przepisów związnych z ograniczeniami pozataryfowymi m. innymi w zakresie sankcji (embarga) lub podwójnego przeznaczenia dla towarów, istnieje duże ryzyko popełnienia przestępstwa karnego, które dla sprawcy czynu powoduje duże sankcje finansowe oraz możliwość pozbawienia wolności,
– błędnie lub nieprawidłowo sporządzona deklaracja o preferencyjnym lub niepreferencyjnym pochodzeniu towaru z UE może przyczynić się w przypadku weryfikacji dokumentu przez służby celne do znacznych kosztów związanych z cłem i podatkami dla kontrahenta z poza UE, a dla osoby potwierdzającej dokument do odpowiedzialności karnoskarbowej.

^