Tomasz Kulas

Ekspert ds. cła i akcyzy

Ekspert ds. cła i akcyzy

Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w obszarze cła, podatku akcyzowego, ograniczeń pozataryfowych przy imporcie i eksporcie towarów, taryfikacji towarów do kodów CN, systemu monitorowania przewozu towarów SENT oraz INTRASTAT. Doradza w kwestiach związanych z regułami preferencyjnego pochodzenia towarów, postępowaniami związanymi z wnioskami w zakresie Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT), Wiążącej Informacji  o Pochodzeniu (WIP) oraz Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA). Reprezentuje podatników w zakresie składania deklaracji akcyzowych, zgłoszeń INTRASTAT, elektronicznych wniosków dot. WIT, WIP oraz WIA. 

W obszarze jego działalności jest również wspieranie merytoryczne oraz reprezentowanie podatników w czynnościach związanych z działaniami na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Reprezentuje podatników w trakcie czynności kontroli celno-skarbowej oraz kontroli podatkowej w obszarach wyżej wskazanych. Jest znawcą zakładania i prowadzenia składów podatkowych oraz składów celnych. Wspiera merytorycznie podmioty gospodarcze oraz występuje jako pełnomocnik w zakresie uzyskania pozwolenia w zakresie upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) oraz  uzyskania przez podmiot statusu zarejestrowanego eksportera REX. Wspiera podmioty gospodarcze w zakresie rejestracji firmy w rejestrze podmiotów przywożących paliwa ciekłe do krajów prowadzonych przez Prezesa URE. Przeprowadza szkolenia dla firm z obszarów jego specjalizacji zawodowej.

Prywatnie fan żeglarstwa. W czasie urlopu prowadzi rejsy morskie na jachtach żaglowych oraz motorowych. Uwielbia spacery w plenerze ze swoim psem. Słucha muzyki poważnej i lubi literaturę z gatunku filozofii oraz teologii. 

Doświadczenie

  • Doświadczenie zawodowe zdobył, pracując jako inspektor celny w Urzędzie Celnym w Katowicach (obecnie celno-skarbowym) na stanowiskach kontrolno-merytorycznych przez okres 11 lat. 
  • W spółkach prawa handlowego zajmował samodzielne stanowisko specjalisty oraz pełnomocnika zarządu ds. akcyzy i cła. 
  • Jako pełnomocnik uczestniczył w zakładaniu i prowadzeniu merytorycznym składów podatkowych. 
  • Zajmował się sprawami taryfikacji towarów do kodów CN oraz pozataryfowymi ograniczeniami w międzynarodowym obrocie towarami. 
  • Uczestniczył w licznych kontrolach podatkowych oraz postępowaniach podatkowych przed organami celnymi. 
  • Występował jako pełnomocnik spółki przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w skargach na decyzję dyrektora Izby Celnej w Katowicach.
  • Prowadził liczne szkolenia dla podmiotów gospodarczych z obszaru podatku akcyzowego, reguł pochodzenia preferencyjnego towarów oraz systemu SENT. 
  • Włada w stopniu podstawowym językiem angielskim.
^