Doradztwo w zakresie akcyzy

W ramach usługi oferujemy:
– wsparcie merytoryczne w bieżącej działalności gospodarczej w oparciu o przepisy krajowe oraz unijne,
– reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi oraz wsparcie w procesie uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, zarejestrowany odbiorca czy zarejestrowany wysyłający,
– obsługę formalności związanych z podatkiem akcyzowym, w tym sporządzanie deklaracji akcyzowych i innych dokumentów wymaganych prawem,
– przeglądy podatkowe,
– taryfikację i analizę kodów towarów zgodnie z klasyfikacją CN na potrzeby podatku akcyzowego oraz występowanie z wnioskami do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu o wydanie Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA),
-sporządzanie pisemnych opinii w zakresie stosowania przepisów akcyzowych, w oparciu o przepisy prawa, interpretacje prawa stosowanego przez organy celno-skarbowe oraz sądy administracyjne,
– reprezentowanie Klientów w sporach z organami skarbowymi oraz celno-skarbowymi, zarówno na poziomie postępowań przed organami, jak również przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
– konsultacje telefoniczne, prowadzenie szkoleń dla pracowników.

Dla kogo:

Podmioty gospodarcze rozpoczynające działalność z wyrobami akcyzowymi oraz podatnicy akcyzy.

W czym pomagamy:

Oferowana usługa przez ekspertów z JGA pozwala podmiotom gospodarczym na pewność i zgodną z prawem działalność w obszarze podatku akcyzowego. Zapobiega i minimalizuje błędy i nieprawidłowości w przyszłej i bieżącej działalności gospodarczej podmiotu. Daje pewność, że przeprowadzane kontrole celno-skarbowe i podatkowe zakończą się pozytywnie dla podmiotu gospodarczego.

Z usługi można korzystać na początku i w trakcie działalności gospodarczej z wyrobami akcyzowymi.

Jakie są korzyści:

– kompleksowa obsługa w zakresie akcyzy,
– zapobieganie w nieprawidłowościach w działalności gospodarczej,
– usuwanie błędów w zakresie rozliczeń i dokumentacji akcyzowej,
– pewność i zgodna z prawem działalność w obszarze wyrobów akcyzowych,
– przewidywalność w zakresie zmian w przepisach akcyzowych krajowych oraz unijnych,
– uniknięcie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa karnoskarbowego.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

– popełnianie błędów w rozliczeniach podatkowych oraz prowadzonej dokumentacji podatkowej,
– znaczne ryzyko wykrycia nieprawidłowości przy kontroli celno-skarbowej oraz podatkowej,
– w przypadku błędów i nieprawidłowości stwierdzonych przez organ podatkowy w trakcie kontroli możliwość odpowiedzialności karnoskarbowej za wykroczenie lub przestępstwo.

^