Doradztwo prawne w zakresie gospodarki odpadami

W ramach usługi gospodarowania odpadami zapewniamy wsparcie w procesach:

  • analizy, audytu i wdrożenia planów gospodarowania odpadami;
  • uzyskiwania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych, zezwoleń na prowadzenie obiektów unieszkodliwiania oraz koncesji na podziemne składowanie odpadów;
  • rejestracji działalności gospodarczej w rejestrach, systemach i ewidencjach (np. BDO, rejestrów gminnych);
  • prowadzenia ewidencji odpadów lub opakowań wprowadzonych na rynek;
  • kontrolnych prowadzonych przez organy i instytucje ochrony środowiska;
  • gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w tym zapewnienia prawidłowych poziomów recyklingu, sprawozdawczości i uiszczaniu corocznych opłat produktowych (lub pomocy de minimis).

Ponadto zapewniamy reprezentację w postępowaniach administracyjnych dotyczących uzyskania odpowiednich zezwoleń, pozwoleń lub w postępowaniach o naruszenie przepisów gospodarowania odpadami.

Kto korzysta z naszych usług?

Usługa skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają, przetwarzają, zbierają lub wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach.

Obecnie niemalże każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów lub produktów wprowadzonych na rynek w opakowaniach. Dla przykładu można wskazać, że restauracje oferujące dostawę lub sprzedaż dań na wynos są podmiotami wprowadzającymi produkty w opakowaniach, co w konsekwencji wiąże się z koniecznością rejestracji w systemie BDO oraz corocznego składania sprawozdań i wnoszenia opłaty produktowej.

W czym pomaga doradztwo prawne w zakresie gospodarki odpadami?

Przedsiębiorca, który skorzysta z usługi, może uniknąć m.in. odpowiedzialności i nałożenia wysokich kar administracyjnych za brak prowadzenia ewidencji odpadów, brak wpisu do właściwego rejestru lub braku złożenia odpowiedniego sprawozdania.

Kiedy warto skorzystać z tej usługi?

Z usługi należy skorzystać przede wszystkim przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, w ramach której dochodzi m.in. do wytwarzania odpadów lub wprowadzania produktów w opakowaniach.  

Przepisy w zakresie gospodarki odpadami wymagają spełnienia szeregu warunków jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej – stąd najlepiej skorzystać z pomocy na tym etapie. 

Jeśli podmiot nie dochował obowiązku rejestracyjnego lub wszczęto przeciwko niemu postępowanie administracyjne – niezwłocznie powinien skonsultować daną sprawę, co pozwoli na zmniejszenie jego odpowiedzialności.

Korzyści z doradztwa prawnego w zakresie gospodarki odpadami

Wsparcie doświadczonego zespołu prawników, którzy pomogą dochować mu wszelkich wymogów prawnych w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności, zgodnie z wymogami gospodarki opadami. 

Na co dzień współpracujemy z renomowanymi audytorami środowiskowymi, którzy zapewniają nam wsparcie techniczne w poszukiwaniu rozwiązań dopasowanych do profilu danego przedsiębiorcy.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu np. w systemie BDO, przedsiębiorca narażony jest na nałożenie wysokich kar administracyjnych (pieniężnych). 

Uchybienie pozostałym wymogom gospodarowania odpadami również wiąże się z ryzykiem nałożenia kar pieniężnych przez organy administracji, co w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na całe przedsiębiorstwo, jego kondycję finansową oraz odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorstwem.

^