JGA doradcą wierzyciela w postępowaniu sanacyjnym podmiotu prowadzącego pracownie diagnostyki obrazowej

Zespół JGA doradzał spółce VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (której akcje notowane są na parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych), jako wierzycielowi, w  postępowaniu sanacyjnym dłużnika prowadzącego ponad 10 pracowni diagnostyki obrazowej zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego.

W  postępowaniu restrukturyzacyjnym, VOXEL S.A wraz z innymi wierzycielami, korzystając z uprawnień zagwarantowanych przez prawo restrukturyzacyjne, przedstawili propozycje układowe, które zostały przyjęte przez zgromadzenie wierzycieli. W dniu 10 kwietnia 2019 r. sąd restrukturyzacyjny zatwierdził układ.

Propozycje układowe przewidywały m.in. konwersję wierzytelności w łącznej kwocie ponad 36 mln zł na kapitał zakładowy dłużnika oraz nowatorską konstrukcję ustanowienia zarządcy przymusowego na czas wykonywania układu z uwagi na braki w składzie organów dłużnika.

Doradztwo JGA obejmowało w szczególności analizę prawną i ekonomiczną sytuacji dłużnika, przygotowanie propozycji układowych oraz reprezentację VOXEL S.A. przed zarządcą i sędzią-komisarzem. Liderami zespołu doradzającego byli: Adrian Dzwonek oraz Krzysztof Galwas.

 

^