JGA doradcą wierzyciela a zarazem inwestora w przyspieszonym postępowaniu układowym podmiotu leczniczego prowadzącego szpital

Zespół JGA doradzał spółce VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, notowanej na parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, w toku przyspieszonego postępowania układowego dłużnika będącego podmiotem leczniczym prowadzącym szpital.

W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik złożył propozycje układowe, które zostały negatywnie zaopiniowane przez nadzorcę sądowego, a w konsekwencji postępowanie miało zostać umorzone. VOXEL S.A., identyfikując szereg synergii pomiędzy swoim profilem a działalnością dłużnika, złożyła do nadzorcy sądowego swoje propozycje układowe obejmujące konwersję należności VOXEL S.A. na kapitał zakładowy dłużnika oraz jednorazową spłatę wszystkich pozostałych wierzycieli w zakresie 100% należności głównej w ramach finansowania udzielonego przez VOXEL S.A.

Zgromadzenie Wierzycieli zdecydowaną większością głosów (ponad 98%) opowiedziało się za przyjęciem układu na warunkach zaproponowanych przez VOXEL S.A., co skutkowało wydaniem przez sędziego-komisarza postanowienia o przyjęciu układu. Po zatwierdzeniu układu przez sąd restrukturyzacyjny VOXEL S.A. stanie się większościowym udziałowcem dłużnika dysponującym prawem do 91,45% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Doradztwo JGA obejmowało w szczególności analizę prawną i ekonomiczną sytuacji dłużnika, przygotowanie propozycji układowych oraz reprezentację VOXEL S.A. przed nadzorcą sądowym i sędzią-komisarzem. Liderami zespołu doradzającego byli: Adrian Dzwonek oraz Krzysztof Galwas.

^