JGA doradcą w sprawie dotyczącej tzw. „karuzeli podatkowej”

Zespół JGA doradzał i reprezentował podatnika w postępowaniu przed organem podatkowym, który zarzucił mu świadomy udział w procederze określanym powszechnie mianem karuzeli podatkowej wydając decyzję wymiarową. Podatnik, nieświadomy nieprawidłowości występujących na wcześniejszych etapach obrotu, został pozbawiony przez organ podatkowy prawa do pomniejszenia kwoty VAT o podatek naliczony.

Prowadzoną sprawę komplikował dodatkowo fakt, że uchylenie decyzji organu I instancji wiązało się z brakiem możliwości dalszego procedowania w związku z upływającym okresem terminu przedawnienia. Dzięki opracowanej przez zespół JGA strategii oraz przedstawionej argumentacji, wydana w sprawie decyzja wymiarowa została uchylona a postępowanie umorzone. W konsekwencji organ podatkowy zobowiązany był, bez ingerencji sądu, zwrócić podatnikowi podatek wraz z oprocentowaniem.

Liderem zespołu doradzającego ze strony JGA był Marcin Piątek.

^