Adrian Dzwonek z JGA nadzorcą układu spółki osobowej z branży budowlanej

Adrian Dzwonek – licencjonowany doradca restrukturyzacyjny z Kancelarii JGA zawarł z dłużnikiem umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne). Jest to coraz częściej wykorzystywana przez przedsiębiorców instytucja, wprowadzona Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. tarczą 4.0).

Tym razem dłużnik to spółka osobowa wykonująca roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Po przeanalizowaniu sytuacji prawnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa zdecydowano się na skorzystanie z uproszczonej formy restrukturyzacji, która w dużej mierze odbywa się bez udziału sądu. Na pogorszenie sytuacji spółki miały wpływ wady ukryte na obecnie prowadzonej dużej inwestycji, jak również przedłużające się procedury odbiorów wykonanych inwestycji, co w efekcie spowodowało zatory płatnicze.

Zgodnie z przepisami dłużnik wraz z nadzorcą układu w okresie do 4 miesięcy powinni doprowadzić do przyjęcia układu, który będzie możliwy do wykonania przez dłużnika i będzie satysfakcjonował wierzycieli.

Liderem zespołu doradzającego ze strony Kancelarii JGA był Adrian Dzwonek.

 

^