Procedury antymobbingowe

Przygotowanie i dostosowanie do potrzeb Klienta procedur i schematów antymobbingowych, celem zapewnienia Klientowi (pracodawcy) optymalnej ochrony przed zachowaniami antymobbingowymi. 

Dla kogo:

Usługa adresowana jest do Klientów biznesowych zatrudniających pracowników. Nie ma znaczenia liczba zatrudnianych pracowników, nawet w niewielkiej organizacji niezbędna jest odpowiednia prewencja przed zachowaniami mobbingowymi. 

W czym pomagamy:

Zgodnie z Kodeksem pracy Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Przez mobbing rozumie się działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. 

Przygotowanie procedur antymobbingowych zwiększa świadomość pracowników w zakresie zachowań niedozwolonych, może poprawić środowisko pracy, minimalizuje ryzyko pojawienia się zachowań mobbingowych, których skutkiem może być zasądzenie odszkodowania od pracodawcy. 

Zaleca się, by każdy podmiot gospodarczy, każda osoba zatrudniająca pracowników posiadała procedury antymobbingowe i by podejmowała działania zapobiegające zachowaniom niosącym charakter mobbingowy (np. cykliczne szkolenia). Dzięki temu dba się o atmosferę w miejscu pracy, o bezpieczne warunki pracy, a tym samym o wydajność i brak ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony pracowników.  

Jakie są korzyści:

  • Oszczędność środków – brak potrzeby prowadzenia długotrwałych i kosztownych procesów sądowych,  eliminacja kosztotwórczych zdarzeń jak: absencja pracowników, fluktuacja załogi, niska produktywność, pogorszenie atmosfery w miejscu pracy, utrata dobrego wizerunku formy, utrata zaufania klientów;
  • Minimalizacja ryzyk – rzetelne prowadzenie polityki antymobbingowej pozwala zapobiec roszczeniom odszkodowawczym; 
  • Wydajność pracowników – dzięki rzetelnej polityce antymobbingowej i bezpiecznemu środowisku pracy (pozbawionego zachowań mobbingowych) pracownicy są bardziej wydajni, chętniej i szybciej wykonują swoje obowiązki służbowe.   

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

  • Zasądzenie odszkodowań na rzecz pracowników – brak polityki i procedur antymobbingowych powoduje większe ryzyko wystąpienia w zakładzie pracy zachowań noszących znamiona mobbingu;
  • Zasądzenie odszkodowań na rzecz pracowników – brak polityki i procedur antymobbingowych powoduje większe ryzyko wystąpienia w zakładzie pracy zachowań mobbingowych, których pracodawca winien zapobiegać. Jeśli tego nie robi, z dużym prawdopodobieństwem sąd zasądzi odszkodowanie na rzecz pracownika;
  • Utrata wartościowych pracowników – osoby mobbingowane najczęściej zapadają na różnego rodzaju schorzenia, unikają konieczności spotykania się z osobami, które przekraczają normy właściwego zachowania, ostatecznie rozwiązują stosunek pracy. Dla pracodawcy to konieczność przeszkolenia nowych pracowników, konieczność ponoszenia kosztów rekrutacji.
^