Procedury antymobbingowe

O czym jest usługa  

Przygotowujemy i dostosowujemy do potrzeb Klienta procedury i schematy antymobbingowe, celem zapewnienia Klientowi (pracodawcy) optymalnej ochrony przed zachowaniami antymobbingowymi. 

Kto jest adresatem   

Usługa adresowana jest do Klientów biznesowych zatrudniających pracowników. Nie ma znaczenia liczba zatrudnianych pracowników, nawet w niewielkiej organizacji niezbędna jest odpowiednia prewencja przed zachowaniami mobbingowymi. 

Jakie problemy rozwiązuje   

Zgodnie z Kodeksem pracy Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Przez mobbing rozumie się działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Przygotowanie procedur antymobbingowych zwiększa świadomość pracowników w zakresie zachowań niedozwolonych, może poprawić środowisko pracy, minimalizuje ryzyko pojawienia się zachowań mobbingowych, których skutkiem może być zasądzenie odszkodowania od pracodawcy.

Kiedy trzeba/ można z niej skorzystać* 

Zaleca się, by każdy podmiot gospodarczy, każda osoba zatrudniająca pracowników posiadała procedury antymobbingowe i by podejmowała działania zapobiegające zachowaniom niosącym charakter mobbingowy (np. cykliczne szkolenia). Dzięki temu dba się o atmosferę w miejscu pracy, o bezpieczne warunki pracy, a tym samym o wydajność i brak ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony pracowników.

Jakie są korzyści:

  • oszczędność środków – brak potrzeby prowadzenia długotrwałych i kosztownych procesów sądowych,  eliminacja kosztotwórczych zdarzeń jak: absencja pracowników, fluktuacja załogi, niska produktywność, pogorszenie atmosfery w miejscu pracy, utrata dobrego wizerunku formy, utrata zaufania klientów,
  • minimalizacja ryzyk – rzetelne prowadzenie polityki antymobbingowej pozwala zapobiec roszczeniom odszkodowawczym, 
  • wydajność pracowników – dzięki rzetelnej polityce antymobbingowej i bezpiecznemu środowisku pracy (pozbawionego zachowań mobbingowych) pracownicy są bardziej wydajni, chętniej i szybciej wykonują swoje obowiązki służbowe.

Jakie są zagrożenia/ co się stanie, jeżeli Klient z niej nie skorzysta?*  

  • Zasądzenie odszkodowań na rzecz pracowników – brak polityki i procedur antymobbingowych powoduje większe ryzyko wystąpienia w zakładzie pracy zachowań noszących znamiona mobbingu.  
  • Zasądzenie odszkodowań na rzecz pracowników – brak polityki i procedur antymobbingowych powoduje większe ryzyko wystąpienia w zakładzie pracy zachowań mobbingowych, których pracodawca winien zapobiegać. Jeśli tego nie robi, z dużym prawdopodobieństwem sąd zasądzi odszkodowanie na rzecz pracownika. 
  • Utrata wartościowych pracowników – osoby mobbingowane najczęściej zapadają na różnego rodzaju schorzenia, unikają konieczności spotykania się z osobami, które przekraczają normy właściwego zachowania, ostatecznie rozwiązują stosunek pracy. Dla pracodawcy to konieczność przeszkolenia nowych pracowników, konieczność ponoszenia kosztów rekrutacji.
^