Procedury antydyskryminacyjne

O czym jest usługa

Przygotowanie i dostosowanie do potrzeb Klienta procedur i schematów antydyskryminacyjnych, celem zapewnienia Klientowi (pracodawcy) optymalnej ochrony przed zachowaniami dyskryminacyjnymi i odszkodowaniami ze strony pracowników.

Kto jest adresatem

Usługa adresowana jest do Klientów biznesowych zatrudniających pracowników. Nie ma znaczenia liczba zatrudnianych pracowników, nawet w niewielkiej organizacji niezbędna jest odpowiednia prewencja przed zachowaniami dyskryminacyjnymi.

Jakie problemy rozwiązuje

Zgodnie z Kodeksem pracy Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać zachowaniom dyskryminacyjnym. Niedopuszczalna jest bowiem jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Przygotowanie i przeprowadzanie procedur / polityk antydyskryminacyjnych zwiększa świadomość pracowników w zakresie zachowań niedozwolonych, umacnia pozytywne relacje interpersonalne między pracownikami może poprawić środowisko pracy, minimalizuje ryzyko pojawienia się zachowań dyskryminacyjnych, których skutkiem może być zasądzenie odszkodowania od pracodawcy.

Kiedy trzeba/ można z niej skorzystać

Zaleca się, by każdy podmiot gospodarczy, każda osoba zatrudniająca pracowników posiadała procedury/polityki antydyskryminacyjne i by podejmowała działania zapobiegające zachowaniom niosącym charakter dyskryminacyjny (np. cykliczne szkolenia). Dzięki temu dba się o atmosferę w miejscu pracy, o bezpieczne warunki pracy, a tym samym o wydajność i brak ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony pracowników.

Co Klient zyskuje:

  • oszczędność środków – brak potrzeby prowadzenia długotrwałych i kosztownych procesów sądowych,  eliminacja kosztotwórczych zdarzeń jak: obniżenie motywacji wśród pracowników, zniechęcenia do samorozwoju, obniżenie produktywności i efektywności w pracy,   fluktuacja załogi,
  • minimalizacja ryzyk – rzetelne prowadzenie polityki antydyskryminacyjnej pozwala zapobiec roszczeniom odszkodowawczym 
  • wydajność pracowników – dzięki rzetelnej polityce antydyskryminacyjnej i bezpiecznemu środowisku pracy (pozbawionego zachowań dyskryminacyjnych) pracownicy są bardziej wydajni, chętniej i szybciej wykonują swoje obowiązki służbowe.  

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

  • Zasądzenie odszkodowań na rzecz pracowników – brak polityki i procedur antydyskryminacyjnej powoduje większe ryzyko wystąpienia w zakładzie pracy zachowań dyskryminacyjnych, których pracodawca winien zapobiegać. Jeśli tego nie robi, z dużym prawdopodobieństwem sąd zasądzi odszkodowanie na rzecz pracownika. 
  • Utrata wartościowych pracowników – osoby dyskryminowane częściej szukają innego miejsca pracy, unikają konieczności spotykania się z osobami, które przekraczają normy właściwego zachowania, ostatecznie mogą doprowadzić do rozwiązania stosunku pracy. Dla pracodawcy to konieczność przeszkolenia nowych pracowników, konieczność ponoszenia kosztów rekrutacji i oczywiście ryzyko postępowań sądowych.  
^