Procedury antydyskryminacyjne

Przygotowanie i dostosowanie do potrzeb Klienta procedur i schematów antydyskryminacyjnych, celem zapewnienia Klientowi (pracodawcy) optymalnej ochrony przed zachowaniami dyskryminacyjnymi i odszkodowaniami ze strony pracowników.  

Dla kogo:

Usługa adresowana jest do Klientów biznesowych zatrudniających pracowników. Nie ma znaczenia liczba zatrudnianych pracowników, nawet w niewielkiej organizacji niezbędna jest odpowiednia prewencja przed zachowaniami dyskryminacyjnymi.

W czym pomagamy:

Zgodnie z Kodeksem pracy Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać zachowaniom dyskryminacyjnym. Niedopuszczalna jest bowiem jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Przygotowanie i przeprowadzanie procedur / polityk antydyskryminacyjnych zwiększa świadomość pracowników w zakresie zachowań niedozwolonych, umacnia pozytywne relacje interpersonalne między pracownikami może poprawić środowisko pracy, minimalizuje ryzyko pojawienia się zachowań dyskryminacyjnych, których skutkiem może być zasądzenie odszkodowania od pracodawcy. 

Zaleca się, by każdy podmiot gospodarczy, każda osoba zatrudniająca pracowników posiadała procedury/polityki antydyskryminacyjne i by podejmowała działania zapobiegające zachowaniom niosącym charakter dyskryminacyjny (np. cykliczne szkolenia). Dzięki temu dba się o atmosferę w miejscu pracy, o bezpieczne warunki pracy, a tym samym o wydajność i brak ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony pracowników.  

Jakie są korzyści:

  • Oszczędność środków – brak potrzeby prowadzenia długotrwałych i kosztownych procesów sądowych,  eliminacja kosztotwórczych zdarzeń jak: obniżenie motywacji wśród pracowników, zniechęcenia do samorozwoju, obniżenie produktywności i efektywności w pracy,   fluktuacja załogi;
  • Minimalizacja ryzyk – rzetelne prowadzenie polityki antydyskryminacyjnej pozwala zapobiec roszczeniom odszkodowawczym;
  • Wydajność pracowników – dzięki rzetelnej polityce antydyskryminacyjnej i bezpiecznemu środowisku pracy (pozbawionego zachowań dyskryminacyjnych) pracownicy są bardziej wydajni, chętniej i szybciej wykonują swoje obowiązki służbowe.   

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

  • Zasądzenie odszkodowań na rzecz pracowników – brak polityki i procedur antydyskryminacyjnej powoduje większe ryzyko wystąpienia w zakładzie pracy zachowań dyskryminacyjnych, których pracodawca winien zapobiegać. Jeśli tego nie robi, z dużym prawdopodobieństwem sąd zasądzi odszkodowanie na rzecz pracownika. 
  • Utrata wartościowych pracowników – osoby dyskryminowane częściej szukają innego miejsca pracy, unikają konieczności spotykania się z osobami, które przekraczają normy właściwego zachowania, ostatecznie mogą doprowadzić do rozwiązania stosunku pracy. Dla pracodawcy to konieczność przeszkolenia nowych pracowników, konieczność ponoszenia kosztów rekrutacji i oczywiście ryzyko postępowań sądowych.  
^