Adrian Dzwonek z JGA nadzorcą układu w tzw. uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Adrian Dzwonek – licencjonowany doradca restrukturyzacyjny z JGA Doradztwo prawne i podatkowe – zawarł z dłużnikiem umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne). Jest to stosunkowo nowa instytucja, wprowadzona Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. tarczą 4.0).

Dłużnik to spółka kapitałowa prowadząca działalność w branży finansowej, głównie w zakresie faktoringu. Po przeanalizowaniu sytuacji prawnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa zdecydowano się na skorzystanie z uproszczonej formy restrukturyzacji, która w dużej mierze odbywa się bez udziału sądu. Należy podkreślić, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne już od momentu ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym daje dłużnikowi ochronę przez 4 miesiące. W tym czasie postępowania egzekucyjne/zabezpieczające ulegają zawieszeniu, nie można wszczynać nowych postępowań, jak również wierzyciele mają zakaz wypowiadania dłużnikowi kluczowych umów. Jednocześnie jest to okres, w którym dłużnik wraz z nadzorcą układu powinni doprowadzić do przyjęcia układu, który będzie możliwy do wykonania przez dłużnika i będzie satysfakcjonował wierzycieli.

 

^