Prawo transportowe

Branża transportowa od wielu lat prężnie się rozwija na całym świecie, a ekspansja przedsiębiorców na rynki zagraniczne stawia przed nimi nowe wyzwania, m.in. w zakresie prawidłowego zabezpieczenia towarów na czas ich przewozu. 

W ramach kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców z zakresu prawa transportowego zapewniamy wsparcie w procesach:

– organizacji transportu towarów w ramach przewozu drogowego, kolejowego, morskiego lub lotniczego;

– przygotowania dokumentacji transportowej; 

– przygotowania umów przewozowych, spedycyjnych oraz pozostałych wzorców umownych

– dostosowywania prowadzonej działalności transportowej do zmieniających się regulacji prawnych w Polsce i Unii Europejskiej;

– dochodzenia roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za przewóz oraz odszkodowań za powstałe szkody podczas przewozu;

– dochodzenia roszczeń od pozostałych podmiotów biorących udział w procesie przewozu, w tym podwykonawców, spedytorów, nadawców, odbiorców i podmiotów odpowiedzialnych za czynności załadunkowe lub rozładunkowe;

– dochodzenia roszczeń od podmiotów ubezpieczeniowych;

– reklamacyjnych w związku z opóźnieniem, uszkodzeniem lub zaginięciem towaru;

– organizacji przewozów ADR;

– organizacji przewozów objętych SENT;

– łączenia, podziału i przekształceń firm z branży transportowej; 

– uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i licencji transportowych;

– administracyjnych związanych z nałożeniem różnego rodzaju kar, ograniczeń lub innych;

– dostosowania przedsiębiorstw transportowych do regulacji z zakresu ochrony środowiska;

– audytów przedsiębiorstw transportowych.

W ramach świadczonych usług reprezentujemy klientów w postępowaniach przedsądowych, sądowych, przed organami administracji oraz przed innego rodzaju organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

Dla kogo:

Usługa kierowana jest do przedsiębiorców:

– produkcyjnych, którzy w ramach prowadzonej działalności odpowiedzialni są za organizację przewozu towaru do klienta;

– importujących lub eksportujących towary;

– świadczących usługi przewozowe w zakresie przewozu drogowego, kolejowego, morskiego lub lotniczego;

– świadczących kompleksowe usługi spedycyjne;

– świadczących usługi pośrednictwa w przewozie

– prowadzących magazyny, punkty przeładunkowe, bocznice kolejowe, usługi załadunku lub rozładunku towarów, agencje celne, porty morskie i lotnicze;

–  zamierzających rozpocząć działalność transportową lub spedycyjną;

– zamierzających zmienić formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej.

W czym pomagamy:

Oferowane usługi pozwolą uniknąć coraz częściej występujących problemów z uzyskaniem:

– zapłaty za świadczone usługi przewozowe i spedycyjne;

– odszkodowań za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przewozu, w tym brak podstawie środka transportowego pod załadunek, zaginięcie, uszkodzenie lub opóźnienie w dostawie towaru.

Dodatkowo w ramach wsparcia prawnego zapewniamy m.in.:

– zabezpieczenie interesów nadawcy, odbiorcy i przewoźnika w związku z zawieraną umową przewozu; 

– zastrzeżenie w umowach skutecznych kar umownych i klauzul, w tym klauzul specjalnego interesu w dostawie oraz deklaracji wartości towaru, co pozwala na dochodzenie pełnego odszkodowania za uszkodzony, zaginiony lub opóźniony transport towarów od przewoźnika;

– pomoc w prawidłowym przeprowadzeniu procesów reklamacyjnych, co pozwala na uniknięcie błędów formalnych, które uniemożliwiają późniejsze dochodzenie roszczeń m.in. zapłaty wynagrodzenia lub odszkodowania;

– pomoc w dochowaniu warunków realizacji przewozu ADR lub SENT;

– niezakłócone przejście procesu połączenia, podziału lub przekształcenia, w tym przeniesienie posiadanych pozwoleń i licencji;

– analizę i wybór odpowiedniego ubezpieczenia CARGO, OCP lub OCS, które zagwarantuje ochronę w przypadkach najczęściej występujących zdarzeń szkodowych.

Z usługi warto skorzystać:

– przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy przewozu;

– niezwłocznie w przypadku braku zapłaty należności w ustalonym terminie zapłaty;

– niezwłocznie w przypadku ujawnienia zaginięcia, uszkodzenia lub opóźnienia w dostawie towaru;

– niezwłocznie w przypadku zgłoszenia roszczeń przez stronę umowy lub podmiot trzeci;

– niezwłocznie w przypadku nałożenia lub wszczęcia jakiegokolwiek postępowania administracyjnego lub kontrolnego wobec przedsiębiorcy;

Słowo „niezwłocznie” jest tutaj kluczowe, z uwagi na krótkie terminy dokonywania zgłoszeń reklamacyjnych w prawie transportowym (najczęściej wynoszące od 7 do 21 dni), gdzie uchybienie tym terminom pozbawia możliwości dochodzenia dalszych roszczeń. 

Jakie są korzyści:

Dzięki wsparciu doświadczonych praktyków klient zyskuje przede wszystkim pewność, że wszelkie terminy, wymogi formalne i zgłoszenia zostaną prawidłowo oraz terminowo złożone. 

Na etapie dochodzenia roszczeń zapewniamy szczegółową analizę i ocenę ryzyka związanego z danym procesem – co pozwala na podjęcie świadomej decyzji w danym przypadku. 

Dodatkowym atutem świadczonych usług jest nasza współpraca z organizacjami i prawnikami na rynku europejskim i azjatyckim, co sprawia, że nasze usługi są świadczone w sposób kompleksowy.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

Skorzystanie z naszych usług pozwoli m.in. uniknąć komplikacji z ustaleniem podmiotu odpowiedzialnego za szkodę w towarze powstałą podczas przewozu.  

Dla przykładu: częstym problem, w zwłaszcza w korelacji międzynarodowych umów sprzedaży i umów przewozu, jest korzystanie z usług różnych przewoźników na poszczególnych etap przewozu (przewoźników kolejowych, morskich i drogowych). Takie rozwiązanie jest niekorzystne z punktu widzenia odbiorcy lub sprzedawcy towaru, ponieważ każdy z tych przewozów regulowany jest odmiennymi przepisami prawa, często mającymi charakter bardzo sformalizowany. W przypadku uszkodzenia towaru należy niezwłocznie wszcząć odpowiednią procedurę reklamacyjną i dokonać zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela. W takim przypadku należy dokonać zgłoszenia do co najmniej trzech podmiotów (dwóch przewoźników i ubezpieczyciela). Brak zgłoszenia reklamacji lub zgłoszenie jej do niewłaściwego podmiotu może uniemożliwić późniejszej uzyskanie odszkodowania lub konieczność prowadzenia długotrwałego sporu według prawa i przez sąd mający siedzibę poza granicami Polski. 

Dzięki prawidłowemu skonstruowaniu umowy sprzedaży lub umowy przewozu, możemy uniknąć ww. problemów i wybrać rozwiązania zapewniające np. rozpoznanie sprawy według prawa polskiego i przez polski sąd.

^