Prawo energetyczne

Rynek energetyczny w Polsce i w Europie przechodzi przez proces transformacji z nieodnawialnych do odnawialnych źródeł energii, którego to procesu nie ułatwiają różnego rodzaju kryzysy i załamania rynkowe. 

W ramach usług związanych z prawem energetycznym zapewniamy różnego rodzaju podmiotom wparcie prawne m.in.:

– w procesach inwestycyjnych polegających na budowie farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych lub innych instalacji służących do pozyskiwania energii np. z biomasy lub biogazów;

– w zakresie opracowania umów energetycznych (umów sprzedaży, dystrybucyjnych, kompleksowych, kontraktów PPA, GUD, GUD-K), regulaminów i pozostałych wymaganych wzorów dokumentów;

– w procesie zmiany sprzedawcy, w tym postępowaniach o zapłatę kar umownych za wypowiedzenie umów zawartych na czas oznaczony; 

– w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw energetycznych, w tym w zakresie rozliczeń, sprawozdań, koncesji i innych;

– w sporach prowadzonych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, sądami oraz organami administracji;

– w zakresie importu lub eksportu paliw ciekłych, w tym szczególności rejestracji podmiotów we właściwych rejestrach oraz w przygotowywaniu wymaganych sprawozdań i raportów.  

Dla kogo:

Usługa skierowane jest do przedsiębiorców, w szczególności prowadzących przedsiębiorstwa energetyczne, oraz klientów indywidualnych. 

Ponadto usługa dedykowana jest dla podmiotów pośredniczących w zawieraniu umów sprzedaży lub umów kompleksowych (agentów).

W czym pomagamy:

Usługa pozwala na weryfikację zgodności działalności przedsiębiorstwa energetycznego z prawem oraz identyfikację ryzyka związanego z wystąpieniem niezgodności.

Usługa pomaga dostosować działalność przedsiębiorstwa do obowiązujących i planowanych regulacji prawnych.

W zakresie działalności agentów pośredniczących w zawieraniu umów sprzedaży lub kompleksowych wspieramy ich analizie dotychczasowych umów, przede wszystkim pod kątem różnego rodzaju kar umownych i dodatkowych opłat na wypadek zmiany sprzedawcy lub wypowiedzenia umowy.

Z usługi można skorzystać na każdym etapie – w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji oraz bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw energetycznych lub prowadzonej działalności agencyjnej. 

Podmiot planujący inwestycje w zakresie instalacji OZE powinien skorzystać z usługi przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego. Pozwoli to uniknąć wszelkiego rodzaju błędów i realnie ocenić cały proces inwestycyjny pod kątem prawnym.

Jakie są korzyści:

Fundamentalną korzyścią płynącą ze świadczonych usług jest możliwość stałej kontroli ryzyka prawnego, w szczególności w obszarze specyficznych i licznych regulacji prawa energetycznego.

Stałe monitorowanie ciągle zmieniających się przepisów prawa pozwoli mu na podjęcie działań w odpowiednim czasie i dostosowanie prowadzonej działalności do wymagań rynku i regulacji prawnych.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

W przypadku naruszenie obowiązków prawnych ciążących na podmiotach z  branży energetycznej  istnieje przede wszystkim ryzyko utraty niezbędnych koncesji oraz nałożenia wysokich kar pieniężnych przez organy nadzorujące rynek energetyczny. 

Z punktu widzenia klientów indywidualnych szczególną uwagę należy zwrócić na zawierane przez nich umowy na dostawę energii lub gazu. W wielu umowach zastrzegane są wysokie kary umowne lub opłaty za ich przedterminowe wypowiedzenie. Obecna sytuacja na rynku zmusza wiele osób do poszukiwania oszczędności, z czym nieoderwalnie związana jest zmiana np. sprzedawcy gazu. Niejednokrotnie nieświadomy klient wypowiadając umowę zawartą na czas oznaczony naraża się na konieczność zapłaty wysokich kar umownych, których może uniknąć korzystając z dedykowanego wsparcia prawnego.

^