Postępowania przedsądowe i sądowe

W ramach obsługi prawnej zapewniamy klientom wsparcie w:

– dochodzeniu zapłaty należności na dostarczone towary lub wykonane usługi, w tym profesjonalne zastępstwo prawne na każdym etapie postępowania;

– prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających; 

– postępowaniach o podział majątku wspólnego dłużnika na wniosek wierzyciela;

– budowie systemów monitorowania płatności;

– dochodzenia należności od dłużnika za opóźnienie w zapłacie w transakcjach handlowych, w tym zryczałtowanych kosztów (40-100 euro) oraz kosztów przewyższających stawki ryczałtowe;

– dochodzeniu roszczeń za wady rzeczy sprzedanej, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkiego rodzaju pojazdów;

– dochodzeniu należności odszkodowawczych od ubezpieczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem szkód komunikacyjnych;

– postępowaniach o niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia kar umownych. 

Dla kogo:

Usługa dedykowana jest dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

W czym pomagamy:

Zapewniamy profesjonalne zastępstwo prawne w procesach przedsądowych i sądowych. 

Nasz zespół prawników posiada bogate doświadczenie w tego typu postępowaniach, co pozwala na wyodrębnienie dedykowanych usług z szerokiej gamy procesów sądowych. 

Z usług można skorzystać na każdym etapie. Natomiast podjęcie niezwłocznych czynności w danej sprawie pozwoli na prawidłowe zabezpieczenie potrzebnego materiału dowodowego.

Jakie są korzyści:

Doświadczenie i wiedza prawnicza, która dodatkowo poparta jest wiedza specjalistyczną z prezentowanego zakresu.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

Brak możliwości zaspokojenia roszczeń w rzeczywistym zakresie poniesionej szkody.

^