Ochrona środowiska

W ostatnich latach świadomość i odpowiedzialność przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska wzrasta, a wdrażane regulacje prawne wymagają szybkiego dostosowania się do zmieniającej się rzeczywistości. 

Dedykowany zespół prawników zapewnia wsparcie w zakresie:

– uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń emisyjnych, pozwoleń wodnoprawnych i innych decyzji środowiskowych;

– przeprowadzania audytów środowiskowych przy współpracy z inspektorami środowiskowymi;

– postępowań o wydanie odpowiednich pozwoleń, zezwoleń i decyzji środowiskowych;

– sprawozdawczości środowiskowej;

– rejestracji w odpowiednich rejestrach i ewidencjach, a także dochowania wymogów środowiskowych z tytułu korzystania ze środowiska; 

– gospodarki wodnej.

W ramach usługi zapewniamy wsparcie i reprezentację w postępowaniach środowiskowych, w tym administracyjnych, cywilnych i karnych.

Dla kogo:

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców.

W ramach usługi zapewniamy również wsparcie osobom fizycznych lub organizacjom społecznym w zakresie konsultacji prawnych, analiz i sporządzania opinii prawnych oraz reprezentacji w postępowaniach administracyjnych.

W czym pomagamy:

W ramach usługi zapewniamy wsparcie w uzyskaniu niezbędnych decyzji, zezwoleń i pozwoleń mających na celu umożliwienie np. eksploatacji instalacji. 

Wykonany audyt środowiskowy pozwoli natomiast uniknąć odpowiedzialności kadry zarządzającej za niezgodne z przepisami korzystanie ze środowiska. Klient zyskuje korzyść w postaci dostosowania wszelkich procesów produkcyjnych do standardów środowiskowych, co niewątpliwie wpływa obecnie na odbiór i postrzeganie przedsiębiorców przez ich kontrahentów. 

Usługa pomaga dostosować działalność przedsiębiorstwa do obowiązujących i planowanych regulacji prawnych.

Z usługi należy skorzystać przede wszystkim przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w zakresie w jakim przedsiębiorca będzie korzystał ze środowiska – np. eksploatował instalację przemysłową. 

Szeroko rozumiane prawo ochrony środowiska wymaga podjęcia uprzednich działań przez podmiot, w tym uzyskania odpowiedni zezwoleń, pozwoleń, opinii i wpisów do odpowiednich rejestrów, zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą w danym sektorze. Dlatego już na etapie planowania inwestycji przedsiębiorca powinien zasięgnąć odpowiedniej opinii na temat regulacji prawnych, których musi dochować na dalszych etapie. 

Jakie są korzyści:

Dzięki odpowiedniemu wsparciu w zakresie ochrony środowiska, klient zyskuje możliwość stałej kontroli ryzyka związanego z prowadzoną działalność gospodarczą. Stałe monitorowanie ciągle zmieniających się przepisów prawa pozwoli mu na podjęcie działań w odpowiednim czasie, co z kolei nie będzie skutkowało np. przestojem w procesie produkcyjnym. 

Możliwość uzyskania stosownych certyfikatów potwierdzających np. niskoemisyjność procesów produkcyjnych lub uzyskania zewnętrznych dofinansowań na rozwój i modernizację dotychczasowej infrastruktury (np. linii produkcyjnych).

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

W przypadku naruszenie przepisów środowiskowych istnieje przede wszystkim ryzyko wstrzymania prac przedsiębiorstwa do czasu spełnienia konkretnych w danych przypadku wymagań prawnych oraz nałożenia wysokich kar administracyjnych (pieniężnych). 

Są to niewątpliwie najpoważniejsze konsekwencje, które mogą w dalszej perspektywie doprowadzić do  utraty kontrahentów, utraty płynności finansowej oraz odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorstwem. 

Eksploatacja instalacji generujących emisję pyłów, gazów lub innych zanieczyszczeń do środowiskach zagrożona jest również odpowiedzialnością karną.

^