Obrót i komercjalizacja nieruchomości

Usługi z zakresu obrotu i komercjalizacji nieruchomości polegają na kompleksowym wsparciu prawnym Klientów w procesie nabywania i zbywania nieruchomości, zagospodarowania nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami. Usługa obejmuje również wparcie w związku umowami, na podstawie których następuje oddanie nieruchomości do czasowego korzystania, w tym umowami najmu i dzierżawy oraz umowami, na podstawie których następuje ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych. 

W ramach świadczonej usługi Klient uzyskuje wsparcie na wszystkich etapach związanych z przygotowaniem i realizacją w/w umów, tj. identyfikację i ocenę ryzyk związanych z planowaną transakcją, wsparcie w negocjacjach, sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów, wsparcie w ramach dopełnienia formalności związanych z zawartą umową. 

Ponadto, w ramach usługi z zakresu komercjalizacji nieruchomości podejmowane czynności mają na celu maksymalizację zysków z inwestycji w nieruchomości. 

W ramach udzielanego wsparcia prawnego klient uzyskuje również pomoc w procesie zgłaszania oraz dochodzenia roszczeń powstałych w związku z zawartymi umowami dotyczącymi nieruchomości, jak również wsparcie w innych postępowaniach toczących się przed sądami bądź organami administracji publicznej dotyczących nieruchomości. 

Usługi powyższe dotyczą zarówno nieruchomości gruntowych, budynkowych jak i lokalowych.

Klienci mogą znaleźć się w sytuacjach, w których:

 • chcą nabyć nieruchomość na cele realizacji określonego przedsięwzięcia, w tym skomercjalizowania nieruchomości, i uzyskać wsparcie w zakresie oceny ryzyk związanych z planowaną transakcją, sporządzeniem bądź zaopiniowaniem umowy/umów dotyczących nieruchomości oraz w zakresie negocjowania umów; 
 • posiadają nieruchomość, którą chcieliby skomercjalizować i czerpać z niej zyski;
 • chcą uzyskać wsparcie w zakresie opracowywania najbardziej odpowiedniej struktury transakcji dotyczącej nieruchomości przy uwzględnieniu aspektów prawnych, podatkowych i finansowych
 • chcą uzyskać wsparcie w procesie zgłaszania oraz dochodzenia roszczeń powstałych w związku z zawartymi umowami dotyczącymi nieruchomości, w tym związanych z wadami nieruchomości;
 • chcą uzyskać wsparcie w ramach postępowań toczących się przed sądami bądź organami administracji publicznej dotyczących nieruchomości, w tym m.in. podziału nieruchomości, zniesienia współwłasności lub wspólności prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zasiedzenia nieruchomości, ustalenia sposobu korzystania z nieruchomości, ochrony własności i posiadania nieruchomości, ustanowienia służebności;
 • chcą uzyskać wsparcie w ramach postępowań toczących się przed sądami wieczystoksięgowymi;
 • chcą uzyskać wsparcie przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych.

Usługa obejmuje szereg czynności, w tym:

 1. identyfikację i ocenę ryzyk związanych z planowaną transakcją, na podstawie której ma nastąpić nabycie lub zbycie nieruchomości bądź też oddanie jej do czasowego korzystania;
 2. przygotowanie, negocjowanie, weryfikacja projektów umów;
 3. pomoc w dopełnieniu formalności związanych z zawartymi umowami, w tym wpisem odpowiednich praw i roszczeń w księgach wieczystych;
 4. prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących nieruchomości, w tym dotyczących wad nieruchomości;
 5. sporządzenie opinii i analiz prawnych dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości, zagospodarowania nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami; 
 6. wsparcie w zakresie obrotu nieruchomościami przez cudzoziemców.

Dla kogo:

Usługa jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych jak i klientów biznesowych, którzy są właścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości bądź też są uprawnieni do korzystania z nieruchomości na podstawie różnych tytułów prawnych lub są zainteresowani dochodzeniem roszczeń związanych z nieruchomościami. 

W czym pomagamy:

Klient uzyskuje kompleksowe wsparcie na etapie przygotowania i realizacji transakcji zmierzającej do nabycia, zbycia bądź oddania do czasowego korzystania nieruchomości. Między innymi Klient otrzymuje pomoc w zakresie negocjowania warunków umów oraz informację o ryzykach związanych z zawieranymi umowami. W efekcie ma możliwość nabycia, zbycia nieruchomości bądź też oddania jej do czasowego korzystania na warunkach, które są dla niego jak najbardziej korzystne. 

Ponadto, Klient uzyskuje kompleksowe wsparcie w postępowaniach toczących się przed sądami bądź organami administracji publicznej.

Z usługi można skorzystać:

 • W przypadku woli przeanalizowania umowy dotyczącej nabycia, zbycia bądź oddania do czasowego korzystania nieruchomości przed jej zawarciem,
 • W przypadku woli uzyskania wsparcia w negocjacjach warunków umowy dotyczącej nieruchomości i uzyskania rekomendacji odnośnie najbardziej optymalnych rozwiązań przyjętych na gruncie zawieranych umów;
 • W przypadku woli skierowania określonych roszczeń dotyczących nieruchomości, w tym na drodze sądowej bądź też obrony przed kierowanymi w tym zakresie roszczeniami.

Jakie są korzyści:

 • Uzyskanie wiedzy o ryzykach związanych z planowaną transakcją dotyczącą nieruchomości,
 • Uzyskanie wiedzy o działaniach, które może podjąć aby wykluczyć lub zminimalizować ryzyka związane z planowaną transakcją nabycia nieruchomości,
 • Uzyskanie oszczędności czasu, jako że prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych powierzone zostanie profesjonalnemu podmiotowi

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

Ryzyko zawarcia umowy dotyczącej nieruchomości na niekorzystnych dla Klienta warunkach, co w konsekwencji może stworzyć konieczność dochodzenia roszczeń na drodze postępowań sądowych lub wiązać się z poniesieniem przez klienta straty lub utratą zysków.  

^