Wsparcie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie realizacji konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych zarówno w kraju, jak i za granicą polegających w szczególności na rozpoczęciu wykonywania nowego rodzaju działalności, realizacji danego zamierzenia biznesowego czy też zawiązywaniu przedsięwzięć typu joint venture. Nasz udział w poszczególnych przedsięwzięciach pozwala na możliwie najpełniejsze zabezpieczenie interesów naszych Klientów, przy ograniczeniu ryzyk z jednoczesnym dążeniem do ustalenia zgodnego interesu potencjalnych partnerów.

W ramach pomocy w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oferujemy w szczególności:

  • przeprowadzenie analizy prawnej danego projektu, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych ryzyk prawnych (przy uwzględnieniu specyfiki rynku),
  • przedstawienie wariantowych możliwości realizacji przedsięwzięcia,
  • opracowywanie planu i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
  • obejmowanie pozycji lidera projektu z jednoczesną koordynacją działań podejmowanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu,
  • opracowywanie strategii negocjacyjnych i udział w negocjacjach,
  • opracowywanie strategii działań w sytuacjach kryzysowych,
  • bieżące wsparcie w realizacji i wdrażaniu przedsięwzięcia, a w razie konieczności także w renegocjacji umów.