Zamówienia publiczne

Uwzględniając specyfikę obrotu w sektorze publicznym, świadczymy na rzecz wykonawców usługi doradztwa prawnego w postępowaniach prowadzonych w trybie zamówień publicznych, w pełnym zakresie poczynając od pomocy w przygotowaniu przez udział w postępowaniu aż po wykonanie umowy, w szczególności poprzez:

  • Wsparcie w przygotowywaniu ofert. Oferujemy weryfikację ofert i dokumentacji formalnej, a także przygotowanie umów konsorcjum oraz treści zobowiązań podmiotów udostępniających zasoby.
  • Wsparcie w korespondencji z zamawiającym. Przygotowujemy w szczególności uzupełnienia, wyjaśnienia i doprecyzowania treści ofert.
  • Przygotowanie środków ochrony prawnej. Sporządzamy w szczególności odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentujemy w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także opracowujemy skargi od rozstrzygnięć Izby do sądów powszechnych. Uwzględniając nasze doświadczenie, w ramach prowadzonych postępowań, we współpracy z Klientem, pomagamy w szczególności w weryfikacji ofert konkurencyjnych i opracowujemy strategię postępowania, dążąc do korzystnego rozstrzygnięcia.
  • Reprezentacja. Reprezentujemy Klienta w sporach z Zamawiającym, w tym dotyczących zmiany umowy, prawidłowości realizacji zamówienia i odzyskania wadium.
  • Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych. W warunkach zmieniających się regulacji prawnych oraz orzecznictwa przygotowujemy opinie i sporządzamy ekspertyzy prawne dotyczące problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia postępowań.