Prawo medyczne i farmaceutyczne

Za­kres usług świad­czo­nych przez nas w dzie­dzi­nie pra­wa me­dycz­ne­go i farmaceutycznego obej­mu­je m.in. :

  • Bieżące doradztwo prawne. Świadczymy usłu­gi bie­żą­ce­go do­radz­twa praw­ne­go na rzecz publicznych i prywatnych podmiotów sektora ochrony zdrowia, a także podmiotów z branży farmaceutycznej, w tym hurtowni farmaceutycznych i sieci aptek. Doradzamy Klientom w przypadku kontroli czy sporu z organami administracji publicznej (NFZ, Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna). Opiniujemy umowy oraz inne dokumenty związane ze świadczeniem usług medycznych. Prowadzimy obsługę prawną procesów tworzenia, przekształcania i likwidacji placówek opieki zdrowotnej.
  • Dokumentacja medyczna. Opra­co­wu­je­my i do­ra­dza­my w pro­wa­dze­niu do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej, jej udostępnianiu, a także pomagamy tworzyć i wdrażać dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych. 
  • Błędy medyczne. Reprezentujemy klientów w sprawach szkód majątkowych i niemajątkowych będących następstwem popełnienia błędów medycznych przy wykonywaniu zabiegów o charakterze leczniczym lub estetycznym – zarówno w negocjacjach, jak i postępowaniu sądowym.