Prawo procesowe i windykacja

Zakres świadczonych przez nas usług w zakresie prawa procesowego obejmuje w szczególności:

  • Strategia. Dokonujemy szczegółowej i indywidualnej analizy sprawy Klienta oraz opracowujemy strategię procesową. We współpracy z Klientem dokonujemy także analizy potencjalnych korzyści i ryzyk procesowych, proponując wybór najkorzystniejszego dla Klienta sposobu prowadzenia sporu.
  • Pisma procesowe. Przygotowujemy pisma procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami arbitrażowymi, przed Sądem Najwyższym i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  • Zastępstwo procesowe. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami arbitrażowymi oraz przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zapewniamy Klientom wsparcie doświadczonego pełnomocnika w toku całej sprawy, począwszy od jej zainicjowania do prawomocnego rozstrzygnięcia, a w przypadkach, w których obowiązujące przepisy dopuszczają prowadzenie postepowań o charakterze nadzwyczajnym, także w tych postępowaniach.