Prawo pracy

Zakres świadczonych przez nas usług w zakresie prawa pracy obejmuje w szczególności:

  • Bieżące doradztwo. Doradzamy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w bieżących sprawach związanych z zatrudnianiem oraz w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Konsultujemy dobór odpowiedniej formy zatrudnienia, negocjujemy oraz sporządzamy umowy pracownicze oraz pozostałą dokumentację związaną z zatrudnieniem. Opracowujemy i monitorujemy politykę zatrudnienia w przedsiębiorstwie, a także doradzamy w zakresie optymalizacji kosztów zatrudnienia.
  • Polityka antymobbingowa oraz antydyskryminacyjna. Wspieramy pracodawców przy tworzeniu procedur antymobbingowych oraz antydyskryminacyjnych. Nadzorujemy mediacje pomiędzy stronami. Reprezentujemy Klientów zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym w sporach powstałych na tle mobbingu oraz praktyk dyskryminacyjnych.
  • Postępowania przed urzędami i sądami. Reprezentujemy Klientów w sprawach z zakresu prawa pracy przed sądami pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcją Pracy, występując zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników. Prowadzimy spory mające na celu ustalenie istnienia stosunku pracy, o odszkodowanie, o wynagrodzenie i inne.
  • Spory zbiorowe. Reprezentujemy strony w sporach zbiorowych oraz przygotowujemy strategie negocjacyjne, niezbędną dokumentację i wspieramy naszych Klientów podczas rokowań. Zapewniamy obsługę prawną procesów związanych z redukcją zatrudnienia w ramach procedury zwolnień grupowych oraz programy mające na celu restrukturyzację zatrudnienia.
  • Wewnątrzzakładowe akty prawa pracy. Opracowujemy wewnątrzzakładowe akty prawa pracy, w szczególności układy zbiorowe, regulaminy wynagradzania, regulaminy premiowania oraz regulaminy pracy, a także przeprowadzamy analizę funkcjonujących wewnętrznych aktów prawa pracy z punktu widzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Reprezentujemy pracodawców oraz pracowników (organizacje związkowe) w negocjacjach dotyczących ustalenia warunków zbiorowych aktów prawa pracy.