Prawo papierów wartościowych

Świadczymy usługi w szczególności w następujących zakresach:

  • Wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w procesie wprowadzania akcji do obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w tym na rynek „New Connect”, zarówno w ramach pierwszych emisji (IPO), jak i kolejnych. Świadczona przez nas obsługa prawna w tym zakresie obejmuje w szczególności czynności przygotowujące spółkę do uzyskania statusu spółki publicznej, dotyczące sfery organizacyjnej lub struktury właścicielskiej, jak również opracowanie (pod względem prawnym) niezbędnej dokumentacji, w tym prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Współpracujemy także z domami maklerskimi, co pozwala nam na kompleksowe świadczenie usług.
  • Prywatne emisje papierów wartościowych. Świadczymy usługi doradztwa prawnego w procesach prywatnych emisji papierów wartościowych, w szczególności akcji oraz obligacji. Doradzamy w wyborze zarówno trybu emisji, jak i rodzaju papieru wartościowego, którego emisja pozwoli na osiągnięcie założonych przez Klienta celów.
  • Doradztwo w realizacji obowiązków informacyjnych. Dla spółek publicznych i ich akcjonariuszy zapewniamy wsparcie w realizacji obowiązków informacyjnych wynikających m. in. z Rozporządzenia MAR oraz Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.