Prawo spółek handlowych

Kilkunastoletnia praktyka w świadczeniu usług prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa spółek i prawa korporacyjnego gwarantuje wykonywanie usług na najwyższym poziomie.

Spektrum problemów i przypadków napotkanych w praktyce pozwala nam na zapewnienie Państwu odpowiedniego wsparcia i pomocy prawnej w każdej sytuacji.

Świadczymy usługi w szczególności w następujących zakresach:

  • Tworzenie podmiotów gospodarczych. Doradzamy w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz koordynujemy proces tworzenia spółek, w szczególności sporządzamy projekty umów lub statutów spółek oraz reprezentujemy spółki w postępowaniach rejestracyjnych.
  • Doradztwo podmiotom gospodarczym. Zapewniamy podmiotom gospodarczym bieżące doradztwo w sprawach korporacyjnych, którego zakres jest uzależniony od potrzeb Klienta. W ramach obsługi korporacyjnej spółek doradzamy w szczególności przy opracowywaniu dokumentacji wewnętrznej, w tym regulaminów organów spółek (zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, zarządów i rad nadzorczych) oraz przy organizacji posiedzeń tych organów. Zajmujemy się także obsługą prawną bieżących zdarzeń korporacyjnych, takich jak zmiany umów lub statutów spółek, obrót udziałami lub akcjami oraz innych określonych w przepisach prawa handlowego.
  • Procesy restrukturyzacyjne podmiotów gospodarczych i grup kapitałowych. Doradzamy w procesach połączenia, podziału oraz przekształcenia podmiotów gospodarczych, w tym także w ramach grup kapitałowych. Zapewniamy obsługę prawną w procesach zmian w strukturze właścicielskiej spółek, obejmujących w szczególności obrót udziałami oraz akcjami, jak również podwyższenie oraz obniżenie kapitału zakładowego, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.
  • Zakończenie działalności przez podmioty gospodarcze. Doradzamy podmiotom gospodarczym w wyborze optymalnej formy zakończenia działalności gospodarczej oraz koordynujemy pod względem prawnym procesy zmierzające do osiągnięcia powyższego celu, w tym procesy likwidacji.
  • Konflikty korporacyjne. Reprezentujemy naszych Klientów w procesach zmierzających do uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, a także w innych sporach o charakterze korporacyjnym, w tym w postępowaniach arbitrażowych, mediacyjnych oraz w toku negocjacji. Reprezentujemy wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych oraz wspólników lub akcjonariuszy większościowych w konfliktach wewnątrzkorporacyjnych, w tym także w przypadkach naruszania ich praw przez pozostałych wspólników lub akcjonariuszy.