Prawo geologiczne i górnicze

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w procesie uzyskiwania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, ze szczególnym uwzględnieniem węgla kamiennego i brunatnego. Bierzemy czynny udział w całym postępowaniu zmierzającym do udzielenia koncesji oraz w postępowaniach pomocniczych związanych z uzgodnieniem lub wyrażeniem opinii przez inny organ.

Uczestniczymy także w postępowaniach zmierzających do uzyskania dokumentów koniecznych do złożenia wraz z wnioskiem o udzielenie koncesji, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, a także – w razie konieczności – uczestniczymy w postępowaniach zmierzających do odpowiedniej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Bierzemy udział w postępowaniach mających na celu umożliwienie korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności.

Reprezentujemy koncesjobiorców w postępowaniach koncesyjnych przed organami administracji publicznej we wszystkich instancjach, a także przed sądami administracyjnymi.