Postępowanie celne i akcyza

Podatek akcyzowy

Zagadnienia dotyczące podatku akcyzowego stanowią jeden z najbardziej problematycznych obszarów związanych z rozliczaniem podatków w codziennej działalności firm. Wszelkie transakcje związane z podatkiem są w większości przypadków znacznej wartości i obarczone dużym ryzykiem kontroli organów celno-skarbowych. Dlatego zdajemy sobie sprawę jak ważny i istotny jest to problem w działalności podmiotów krajowych oraz zagranicznych, dotyczący prawidłowego stosowania sformalizowanych i rygorystycznych norm prawa akcyzowego.

Spółka JGA Doradztwo Podatkowe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, stworzyła zespół ekspertów, którzy dzięki swojej wiedzy merytorycznej oraz znaczącemu doświadczeniu zawodowemu w pełni realizują wszelkie oczekiwania podmiotów rynku w zakresie akcyzy.

W ramach usług oferujemy m.in.:

 • wsparcie merytoryczne w bieżącej działalności gospodarczej, w oparciu o przepisy krajowe oraz unijne,
 • wsparcie w procesie uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, zarejestrowany odbiorca czy zarejestrowany wysyłający,
 • obsługę formalności związanych z podatkiem akcyzowym, w tym sporządzanie deklaracji akcyzowych i innych dokumentów wymaganych prawem,
 • przeglądy podatkowe,
 • konsultacje telefoniczne,
 • taryfikację i analizę kodów towarów zgodnie z klasyfikacją CN na potrzeby podatku akcyzowego oraz występowanie z wnioskami do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu o wydanie Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA),
 • sporządzanie pisemnych opinii w zakresie stosowania przepisów akcyzowych, w oparciu o przepisy prawa, interpretacje prawa stosowanego przez organy celno-skarbowe oraz sądy administracyjne,
 • reprezentowanie Klientów w sporach z organami skarbowymi oraz celno-skarbowymi, zarówno na poziomie postępowań przed organami, jak również przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników.

 

Cło

Podmioty dokonujące międzynarodowego obrotu handlowego towarami z krajami spoza Unii Europejskiej powinny w swojej działalności gospodarczej ograniczyć ryzyko z tym związane. Znajomość i prawidłowe stosowanie regulacji prawnych w obszarze cła stanowi jeden z kluczowych elementów pozwalających na bieżące prowadzenie międzynarodowej wymiany handlowej w sposób prawidłowy, sprawny i efektywny i co najważniejsze pozbawiony ryzyka w działalności firmy.

Stworzona komórka w JGA zajmująca się przedmiotowymi zagadnieniami prawnymi zatrudnia ekspertów i specjalistów z dużym doświadczeniem merytorycznym oraz praktycznym, którzy na co dzień pozwalają naszym Klientom czuć się pewnie i spokojnie w działalności związanej z międzynarodowym obrotem towarowym.

W ramach świadczonych usług oferujemy m.in.:

 • bieżące doradztwo w zakresie prawidłowego stosowania przepisów celnych i regulacji związanych z pozataryfowymi ograniczeniami obrotu towarami z zagranicą,
 • taryfikację towarów zgodnie z klasyfikacją kodów CN oraz analizę istniejących kodów CN u Klienta,
 • występowanie w imieniu podmiotu z wnioskiem do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie o wydanie decyzji w zakresie Wiążącej Informacji Taryfowej,
 • analizę kodów CN towarów Klienta pod kątem ograniczeń pozataryfowych wynikających z przepisów dotyczących: podwójnego zastosowania, prekursorów narkotyków, odpadów, embarga gospodarczego oraz ochrony warstwy ozonowej,
 • kompleksowe przeglądy celno-podatkowe,
 • bieżące informacje w zakresie kontyngentów taryfowych i stosowanych stawek zawieszonych dla towarów spoza UE,
 • wsparcie w procesie uzyskiwania i wdrażania specjalnych procedur celnych i procedur uproszczonych,
 • sporządzenie pisemnych opinii dotyczących wszelkich zagadnień z obszaru cła i kontroli eksportu, analizy poprawności stosowanych przez podmiot metod obliczania wartości celnej towarów dla potrzeb naliczanego cła,
 • pomoc i wsparcie w zakresie wystawiania dowodów potwierdzających preferencyjne i niepreferencyjne pochodzenie towarów oraz występowanie z wnioskiem do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie o wydanie decyzji w zakresie Wiążącej Informacji o Pochodzeniu towaru (WIP),
 • całościowe wsparcie podmiotu w procesie uzyskiwania statusu AEO (certyfikat upoważnionego podmiotu),
 • kompleksowe wsparcie w zakresie uzyskania numeru EORI na platformie cyfrowej usług celno-skarbowych PUESC,
 • kompleksowe wsparcie w zakresie uzyskania pozwolenia na prowadzenie składu celnego,
 • reprezentowanie Klientów w bieżących kontrolach celno-skarbowych oraz sporach prawnych z organami podatkowymi,
 • szkolenia dla pracowników firm,

 

SENT (system monitorowania przewozu towarów wrażliwych)

Podmioty krajowe i zagraniczne, które dokonują obrotu towarami wrażliwymi
(w większości akcyzowymi), są objęte uciążliwymi i rygorystycznymi przepisami ustawy, która nakłada na nie szereg obowiązków formalno-prawnych. Brak wykonania obowiązków lub ich nienależyte wypełnienie może spowodować dotkliwe sankcje finansowe dla podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw i wysyłki towarów wrażliwych.

Aby zminimalizować takie niebezpieczeństwo w bieżącej działalności firm, pragniemy naszym Klientom zaoferować m.in. następujące usługi:

 • bieżącą analizę towarów pod kątem kodu CN oraz obowiązku zgłaszania ich do systemu informatycznego SENT,
 • rejestrację podmiotu oraz osoby fizycznej w systemie informatycznym PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych),
 • pomoc i wsparcie w trakcie kontroli urzędu celno-skarbowego oraz sporów prawnych przed organem II stopnia oraz sądami administracyjnymi,
 • szkolenia dla pracowników firmy.

 

INTRASTAT (Statystyka obrotu wewnątrzwspólnotowego towarami)

Podmioty w swojej działalności gospodarczej po przekroczeniu progu statystycznego podstawowego podlegają obowiązkowi składania deklaracji INTRASTAT w ramach WNT oraz WDT.

W związku z powyższym pragniemy naszym Klientom zaoferować usługi w przedmiotowym zakresie polegające na:

 • kompleksowym przygotowaniu podmiotu do składania deklaracji INTRASTAT, w tym pomoc przy rejestracji osoby fizycznej oraz podmiotu na platformie PUESC,
 • szkolenia w zakresie sposobu sporządzania deklaracji INTRASTAT,
 • sporządzanie w imieniu podmiotu deklaracji INTRASTAT.