Doradztwo podatkowe

Doradzamy we wszelkich sprawach dotyczących danin uiszczanych na rzecz podmiotów publicznych, w szczególności w sprawach związanych z podatkami pośrednimi (VAT, podatek akcyzowy) oraz podatkami bezpośrednimi, w tym podatkami dochodowymi (PIT oraz CIT), podatkami od spadków i darowizn, a także podatkami i opłatami lokalnymi. Doradzamy również w sprawach celnych oraz sprawach dotyczących obowiązku uiszczania składek ubezpieczeniowych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto doradztwo JGA w sprawach podatkowych obejmuje w szczególności:

  • Planowanie podatkowe. Przygotowujemy strategie podatkowe związane z bieżącą działalnością Klienta oraz dotyczące konkretnych transakcji zamierzonych przez naszych Klientów. Doradzamy w zaprojektowaniu struktury bieżącej działalności lub struktury zamierzonej transakcji w taki sposób, aby jej realizacja nie wiązała się z nadmiernymi obciążeniami dla jej uczestników, a jednocześnie była efektywna biznesowo i operacyjnie.
  • Audyty podatkowe. Przeprowadzamy badania podatkowe naszych Klientów w celu ustalenia zakresu ciążących na nich obowiązków podatkowych oraz przeprowadzamy analizę możliwości ich zoptymalizowania. Prowadzimy również badania podatkowe celów inwestycyjnych naszych Klientów (np. nieruchomości, innych podmiotów gospodarczych) w związku z planowanymi przez naszych Klientów transakcjami akwizycji, zmierzające do ustalenia występowania określonych ryzyk podatkowych i ich zminimalizowania lub usunięcia przed przeprowadzeniem określonej inwestycji. Audyty podatkowe stanowią także element obszerniejszych badań prawnych przeprowadzanych przez zespół JGA.
  • Bieżące doradztwo podatkowe. Doradzamy Klientom w bieżących sprawach podatkowych związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, zapewniając wsparcie przede wszystkim dla księgowych oraz menedżerów. W ramach bieżącego doradztwa podatkowego przeprowadzamy konsultacje, sporządzamy opinie oraz przygotowujemy wnioski o interpretacje podatkowe w sprawach, w których z uwagi na istniejące wątpliwości lub na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego takie działanie pozostaje uzasadnione.
  • Reprezentowanie w postępowaniach podatkowych oraz w toku kontroli. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach podatkowych oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych. W powyższym zakresie przygotowujemy pisma (w tym pisma procesowe) oraz wnioski związane z toczącym się postępowaniem, sporządzamy skargi do sądów administracyjnych, w szczególności na decyzje podatkowe wydane przez właściwe organy oraz środki zaskarżenia od orzeczeń sądów administracyjnych. Ponadto reprezentujemy Klientów w toku kontroli podatkowych, zapewniając naszym Klientom przede wszystkim wsparcie merytoryczne.
  • Ceny transferowe. Sporządzamy wymagane prawem dokumentacje podatkowe, których przedmiotem jest ocena rynkowego charakteru transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi (ceny transferowe), w szczególności w ramach grup kapitałowych. Opracowujemy także polityki cen transferowych oraz bierzemy czynny udział w zwiększaniu świadomości na polu cen transferowych w pionach innych niż finansowy, w tym w szczególności w pionach handlowych w organizacjach Klientów.