Compliance

JGA doradza w tworzeniu, wdrażaniu oraz monitorowaniu wewnętrznych procedur w celu zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi regulacjami. Zakres praktyki compliance obejmuje w szczególności:

  • Whistleblowing Policy – Wewnętrzne postępowania wyjaśniające.
    Specjalizujemy się w tworzeniu systemów wewnętrznego sygnalizowania naruszeń. Wprowadzamy kompleksowe rozwiązania, które są zorientowane na wykrycie i zbadanie naruszeń (lub incydentów/potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń itp.) oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za łamanie przepisów prawa oraz ładu korporacyjnego.
  • Identyfikacja ryzyk kontraktowych i przeciwdziałanie korupcji. Pomagamy przedsiębiorcom w rozpoznaniu potencjalnych ryzyk regulacyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w danej branży. Tworzymy procedury, które mają minimalizować występowanie zdarzeń o charakterze korupcyjnym, konfliktu interesów oraz oszustw finansowych wewnątrz organizacji.
  • Bezpieczeństwo danych – Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa. Opracowujemy optymalne polityki w zakresie zarządzania danymi oraz ochroną informacji poufnych. Doradzamy Klientom, mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, a jednocześnie uniknięcia negatywnego wpływu zastosowanych środków na płynne funkcjonowanie firmy.
  • Etyka i szkolenia. Realizujemy projekty skoncentrowane na budowaniu misji i wizerunku przedsiębiorstwa. Przygotowujemy regulaminy i kodeksy etyczne, zapewniamy naszym Klientom regularne szkolenia oraz bieżące doradztwo w zakresie przestrzegania przepisów. Tworzymy mechanizmy postępowania na wypadek wykrycia naruszenia standardów etycznych oraz regulacji prawnych przez pracowników, kooperantów, a także kontrahentów.

Rozwiązania proponowane przez naszych specjalistów zapobiegają występowaniu nieprawidłowości, pozwalają na wczesne wykrycie naruszeń prawa, a następnie identyfikację źródła naruszeń i wprowadzenie koniecznych działań naprawczych.