Audyty prawne, due diligence

JGA specjalizuje się w przeprowadzaniu badań prawnych i podatkowych w następujących zakresach:

  • Przedtransakcyjne badania celów inwestycyjnych. Wspieramy inwestorów planujących przeprowadzenie akwizycji (dotyczących w szczególności nabycia podmiotu gospodarczego lub nieruchomości) przy określeniu stanu prawnego i podatkowego celu inwestycyjnego przed przeprowadzeniem transakcji, co pozwala na właściwą identyfikację ryzyk prawnych i podatkowych związanych z zamierzoną inwestycją, wpływając na zwiększenie jej bezpieczeństwa. Badania (due diligence) są przeprowadzane przez JGA także w ramach obsługiwanych transakcji M&A, jako etap poprzedzający i przygotowujący przyszłą transakcję. Badanie (due diligence) może być realizowane jako kompleksowe badanie prawne i podatkowe (obejmujące możliwie szeroki zakres uzależniony od celu, w jakim przeprowadzane jest badanie, uzgadniany uprzednio z Klientem) lub w wąskim zakresie zdefiniowanym przez Klienta (np. ograniczającym się do przeprowadzenia pod względem prawnym lub podatkowym badania zawartych przez spółkę kontraktów handlowych).
  • Badania związane z bieżącą działalnością podmiotów gospodarczych. Przeprowadzamy badania prawne określonych obszarów prawnych działalności prowadzonej przez Klienta (np. w zakresie prawa pracy i stosowanej przez Klienta polityki pracowniczej) w celu ustalenia występowania nieprawidłowości w tym obszarze, zidentyfikowania ryzyk z tym związanych oraz rekomendowania środków prawnych zmierzających do ich ograniczenia lub w celu zoptymalizowania zachodzących w danym obszarze procesów. Badania związane z bieżącą działalnością podmiotów gospodarczych mogą stanowić podstawę do opracowania procedur zmierzających do zapewnienia zgodności z prawem działalności Klienta w danym obszarze (compliance).
  • Sporządzenie raportu z badania oraz rekomendacji. Po przeprowadzeniu badania (due diligence) zarówno przedtransakcyjnego, jak i związanego z bieżącą działalnością Klienta, JGA opracowuje raport zawierający ustalenia dokonane w trakcie badania, opis ewentualnych stwierdzonych ryzyk oraz rekomendacje.